Porada školských psychológov základných škôl 21.2.2018
Novinky

Pozývame školských psychológov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2018 (streda) o 10:00 hod. v klubovni pracoviska CPPPaP Zuzkin park 10, Košice.

 

P o z v á n k a

Porada výchovných poradcov a školských psychológov stredných škôl 14.2.2018
Novinky

14.2.2018 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov a školských psychológov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa prezentovala PhDr. Andrea Zelenáková z CPPPaP
   
 • Základné informácie o Národnom projekte ÚPSVaR "Podpora ochrany detí pred násilím" – referovala Mgr. Diana Krišková, koordinátor ochrany detí pred násilím z ÚPSVaR, Staničné námestie 9, Košice.

 

 

Porada výchovných poradcov základných škôl 7.2.2018
Novinky

7.2.2018 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa prezentovala PhDr. Andrea Zelenáková z CPPPaP
   
 • Aktuálne otázky z oblasti profesijného poradenstva – referovala PhDr. Marta Taráseková z CPPPaP.
Porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl 5.2.2018
Novinky

5.2.2018 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo pracovné stretnutie koordinátorov prevencie základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska .

Hlavnou témou stretnutia bolo:

 • Úvod do problematiky výchovy a vzdelávania žiakov s Aspergerovým syndrómom – prezentovali Mgr. Mária Mojžišová a Mgr. Veronika Škerháková z CŠPP pri Súkromnej spojenej škole Vodárenská 3, Prešov.
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Novinky

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice

informuje v zmysle § 11a odst. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestancoch a o odborných zamestnancoch o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca - špeciálneho pedagóga s možným nástupom od 1. februára 2018.


Informácia o voľnom pracovnom mieste v kategórii odborných zamestnancov  -  š p e c i á l n y   p e d a g ó g

 

Príjem žiadostí ukončený 20. januára 2018 o 16:00 hod.

Porada výchovných poradcov stredných škôl 1.12.2017
Novinky

1.12.2017 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií a tiež školských psychológov základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnou témou stretnutia boli:

 • Aktuálne informácie o zmene školskej legislatívy a poznatky z inšpekčnej činnosti zameranej na prácu výchovného poradcu – prezentovala Mgr. Viera Pavláková, inšpektorka Štátnej školskej inšpekcie, školského inšpekčného centra Košice.

 


Klub koordinátorov prevencie základných a stredných škôl 4.12.2017
Novinky

4.12.2017 o 10:00 hod. sa v priestoroch odboru školstva Okresného úradu Zádielska 1, Košice uskutočnilo klubové stretnutie koordinátorov prevencie základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl, na ktoré boli prizvaní aj školskí psychológovia základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnou témou stretnutia bolo:

 • Prevencia násilia páchaného na deťoch, syndróm CAN, Müchhausenov syndróm by proxy – rozpoznávanie prípadov násilia, usmernenie pedagogických a odborných zamestnanacov škôl v oblasti poskytovania pomoci a zabezpečenia včasnej intervencie referovala MUDr. Terézia Rosenbergerová, pedopsychiatrická ambulancia Košice.

 

 

 


Porada školských psychológov základných a stredných škôl 11.10.2017
Novinky

11.10.2017 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo prvé pracovné stretnutie školských psychológov základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2017/2018.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výchovno-vzdelávacom procese – prezentovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.
 • Príklady dobrej praxe: Možnosti školského psychológa pri riešení krádeží v škole – referovala Mgr. Miroslava Pinková, psychologička CPPPaP.
 • Informácie k zabezpečeniu úloh a spolupráce v školskom roku 2017/2018informovala PhDr. Martina Šályová, psychologička CPPPaP.
Porada výchovných poradcov stredných škôl 11.10.2017
Novinky

11.10.2017 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo prvé pracovné stretnutie výchovných poradcov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2017/2018.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výchovno-vzdelávacom procese – prezentovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.
 • Vyhodnotenie spolupráce v oblasti výchovného poradenstva medzi CPPPaP a strednými školami za školský rok 2016/2017 informovala PhDr. Marta Taráseková, metodička.
 • Informácie k zabezpečeniu úloh a spolupráce v školskom roku 2017/2018informovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka. 
Porada výchovných poradcov základných škôl 4.10.2017
Novinky

4.10.2017 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo prvé pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2017/2018.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Aktuálne informácie o zmene školskej legislatívy a poznatky z inšpekčnej činnosti zameranej na prácu výchovného poradcu – referovala Mgr. Viera Pavláková, Štátna školská inšpekcia, školské inšpekčné centrum Košice.
 • Vyhodnotenie spolupráce medzi CPPPaP a základnými školami za školský rok 2016/2017 a informácie k zabezpečeniu úloh a spolupráce v školskom roku 2017/2018informovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka. 
 • Prezentácia Súkromného gymnázia FUTURUM Košice o jeho zameraní a aktivitách v školskom roku 2017/2018.  

 

Porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl 2.10.2017
Novinky

2.10.2017 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo prvé pracovné stretnutie koordinátorov prevencie základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2017/2018.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Vyhodnotenie spolupráce v oblasti preventívnej činnosti medzi CPPPaP a školami za školský rok 2016/2017 a trendy za posledné 3ročné obdobie, spracovanie spätných väzbieb koordinátorov prevencie – referovala PhDr. Martina Trebuňáková z CPPPaP.
 • Metodické usmernenie k zabezpečeniu preventívnych úloh v školskom roku 2016/2017 referovali PhDr. Martina Trebuňáková a PaedDr. Lýdia Olajošová z CPPPaP

          - novú úlohy vyplývajúce z POP MŠVVaŠ SR na školský rok 2017/2018

          - plán činnosti koordinátora prevencie v škole

          - ponukový list oddelenia sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie

          - pridelenie odborných zamestnancov CPPPaP pre preventívnu činnosť v školách.

 • Usmernenie činnosti začínajúcich koordinátorov prevencie v školách realizovala PaedDr. Lýdia Olajošová z CPPPaP.
ODKAZYOstatné odkazy

Linky pomoci