Klub koordinátorov prevencie základných a stredných škôl 4.12.2017

 Pozývame koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na klubové stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 4.12.2017 (pondelok) o 10:00 hod. sa vo veľkej zasadačke odboru školstva Okresného úradu Košice, Zádielska 1, Košice.

 

P o z v á n k a

 

Zároveň pozývame aj školských psychológov základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Porada školských psychológov základných a stredných škôl 11.10.2017
Novinky

11.10.2017 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo prvé pracovné stretnutie školských psychológov základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2017/2018.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výchovno-vzdelávacom procese – prezentovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.
 • Príklady dobrej praxe: Možnosti školského psychológa pri riešení krádeží v škole – referovala Mgr. Miroslava Pinková, psychologička CPPPaP.
 • Informácie k zabezpečeniu úloh a spolupráce v školskom roku 2017/2018informovala PhDr. Martina Šályová, psychologička CPPPaP.
Porada výchovných poradcov stredných škôl 11.10.2017
Novinky

11.10.2017 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo prvé pracovné stretnutie výchovných poradcov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2017/2018.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výchovno-vzdelávacom procese – prezentovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.
 • Vyhodnotenie spolupráce v oblasti výchovného poradenstva medzi CPPPaP a strednými školami za školský rok 2016/2017 informovala PhDr. Marta Taráseková, metodička.
 • Informácie k zabezpečeniu úloh a spolupráce v školskom roku 2017/2018informovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka. 
Porada výchovných poradcov základných škôl 4.10.2017
Novinky

4.10.2017 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo prvé pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2017/2018.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Aktuálne informácie o zmene školskej legislatívy a poznatky z inšpekčnej činnosti zameranej na prácu výchovného poradcu – referovala Mgr. Viera Pavláková, Štátna školská inšpekcia, školské inšpekčné centrum Košice.
 • Vyhodnotenie spolupráce medzi CPPPaP a základnými školami za školský rok 2016/2017 a informácie k zabezpečeniu úloh a spolupráce v školskom roku 2017/2018informovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka. 
 • Prezentácia Súkromného gymnázia FUTURUM Košice o jeho zameraní a aktivitách v školskom roku 2017/2018.  

 

Porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl 2.10.2017
Novinky

2.10.2017 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo prvé pracovné stretnutie koordinátorov prevencie základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2017/2018 .

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Vyhodnotenie spolupráce v oblasti preventívnej činnosti medzi CPPPaP a školami za školský rok 2016/2017 a trendy za posledné 3ročné obdobie, spracovanie spätných väzbieb koordinátorov prevencie – referovala PhDr. Martina Trebuňáková z CPPPaP.
 • Metodické usmernenie k zabezpečeniu preventívnych úloh v školskom roku 2016/2017 referovali PhDr. Martina Trebuňáková a PaedDr. Lýdia Olajošová z CPPPaP

          - novú úlohy vyplývajúce z POP MŠVVaŠ SR na školský rok 2017/2018

          - plán činnosti koordinátora prevencie v škole

          - ponukový list oddelenia sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie

          - pridelenie odborných zamestnancov CPPPaP pre preventívnu činnosť v školách.

 • Usmernenie činnosti začínajúcich koordinátorov prevencie v školách realizovala PaedDr. Lýdia Olajošová z CPPPaP.
K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018
Novinky

K začiatku nového školského roka

želáme všetkým deťom, žiakom, našim klientom, pedagógom, partnerom a kolegom

úspešný školský rok 2017/2018.

 

                                                                                                                                                                                                                             Riaditeľstvo a zamestnanci CPPPaP

Prázdninové želanie 2017
Novinky

Želáme príjemné prežitie letných prázdnin všetkým klientom, pedagógom, partnerom a kolegom

a ďakujeme za spoluprácu v školskom roku 2016/2017.

 

Prázdninové želanie

ODKAZYOstatné odkazy

Linky pomoci