Porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl 4.6.2018
Novinky

4.6.2018 o 9:30 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo pracovné stretnutie koordinátorov prevencie základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska .

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Prevencia nelátkových závislostí, problematické používanie internetu u detí a mládeže – prezentovala Mgr. Veronika Šimonová z CPPPaP
 • Zhodnotenie spolupráce CPPPaP so školami v územnej pôsobnosti pracoviska v oblasti prevencie rizikových javov - PhDr. Martina Trebuňáková z CPPPaP.
Porada školských psychológov základných a stredných škôl 21.5.2018
Novinky

21.5.2018 o 9:30 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo pracovné stretnutie školských psychológov základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2017/2018.

Hlavnou témou stretnutia bolo:

 • Postupy pri zvládaní šikanovania – referovala PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP.
Porada výchvoných poradcov základných škôl 16.5.2018
Novinky

 16.5.2018 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska. 

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Návrh legislatívnych úprav v oblasti kariérového poradenstva v systéme regionálneho školstva (informácie z pracovného stretnutia organizovaného VÚDPaP v marci 2018) – prezentovala PhDr. Marta Taráseková z CPPPaP.
   
 • Zhodnotenie spolupráce medzi školami a CPPPaP a inštrukcia k zberu spätných väzieb výchovných poradcov za školský rok 2017/2018 – referovala PhDr. Viera Podracká, zástupkyňa riaditeľky CPPPaP.


 

 


Porada výchovných poradcov stredných škôl 9.5.2018
Novinky

9.5.2018 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Návrh legislatívnych úprav v oblasti kariérového poradenstva v systéme regionálneho školstva (informácie z pracovného stretnutia organizovaného VÚDPaP v marci 2018) prezentovala PhDr. Marta Taráseková z CPPPaP.
   
 • Zhodnotenie spolupráce medzi školami a CPPPaP a inštrukcia k zberu spätných väzieb výchovných poradcov za školský rok 2017/2018 – referovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.


Skupinová práca s predškolákmi s nerovnomerným vývinom 2018
Novinky

Od 25.4.2018  prebieha v CPPPaP skupinová práca s predškolákmi s nerovnomernou školskou spôsobilosťou a ich rodičmi, zameraná na optimalizáciu školskej spôsobilosti, z klientov CPPPaP.

 

Termíny stretnutí:    Týždenne v stredu od 14:15 hod. do 15:15 hod. v klube CPPPaP Zuzkin park 10, Košice na 2. poschodí.

Skupinu vedú:        Mgr. Veronika Šimonová, psychologička, tel.: 787 17 36

                             Mgr. Miroslava Pinková, psychologička, tel.: 787 17 23

                             PhDr. Andrea Zelenáková, sociálna pedagogička - logopedické intervencie, tel.: 787 17 34.

 

 

Informácie o programe

Skupinová práca so žiakmi s problémami aktivty a pozornosti 2018
Novinky

Od 26.4.2018  prebieha v CPPPaP skupinová práca so žiakmi 1. stupňa základných škôl s poruchami pozornosti a aktivity z klientov CPPPaP. 

 

Termíny stretnutí:    Týždenne vo štvrtok od 14:00 do 15:00 hod. v klube CPPPaP Zuzkin park 10, Košice na 2. poschodí.

Skupinu vedú:         PhDr. Martina Šályová, psychologička, tel.: 787 17 16

                             PhDr. Marta Taráseková, špeciálna pedagogička, tel.: 787 17 32.

 

 

 


Klub koordinátorov prevencie základných a stredných škôl 9.4.2018
Novinky

9.4.2018 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP uskutočnilo klubové stretnutie koordinátorov prevencie základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Kriminalita mládeže z pohľadu polície, priblíženie aktuálneho stavu drogovej problematiky, trestno-právna zodpovednosť, možnosti spolupráce školy s políciou referoval kpt. Mgr. Rudolf Sajko, príslušník Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, odboru kriminálnej polície.
 • Zneužívanie návykových látok mládežou, praktické cvičenia realizovala PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP.
Porada školských psychológov základných škôl 21.2.2018
Novinky

21.2.2018 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo pracovné stretnutie školských psychológov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska. 

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej škole – referovali PhDr. Martina Šályová, psychologička CPPPaP, Mgr. Lucia Siládiová, špeciálna pedagogička CPPPaP a Mgr. Lucia Fazekašová, školská psychologička ZŠ Polianska 1, Košice.
 • Vedenie dokumentácie o činnosti školského psychológa  informovala PhDr. Martina Šályová, psychologička CPPPaP.

 

Po ukončení programu sa uskutočnilo metodické usmernenie začínajúcich školských psychológov venované základným legislatívnym východiskám práce školského psychológa, zameraniu činnosti a možnostiam realizácie jeho aktivít v základných školách.

Porada výchovných poradcov a školských psychológov stredných škôl 14.2.2018
Novinky

14.2.2018 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov a školských psychológov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa prezentovala PhDr. Andrea Zelenáková z CPPPaP
   
 • Základné informácie o Národnom projekte ÚPSVaR "Podpora ochrany detí pred násilím" – referovala Mgr. Diana Krišková, koordinátor ochrany detí pred násilím z ÚPSVaR, Staničné námestie 9, Košice.

 

 

Porada výchovných poradcov základných škôl 7.2.2018
Novinky

7.2.2018 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa prezentovala PhDr. Andrea Zelenáková z CPPPaP
   
 • Aktuálne otázky z oblasti profesijného poradenstva – referovala PhDr. Marta Taráseková z CPPPaP.
Porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl 5.2.2018
Novinky

5.2.2018 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo pracovné stretnutie koordinátorov prevencie základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska .

Hlavnou témou stretnutia bolo:

 • Úvod do problematiky výchovy a vzdelávania žiakov s Aspergerovým syndrómom – prezentovali Mgr. Mária Mojžišová a Mgr. Veronika Škerháková z CŠPP pri Súkromnej spojenej škole Vodárenská 3, Prešov.
ODKAZYOstatné odkazy

Linky pomoci