Vitajte
Vítajte na webovej stránke Centra pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie Zuzkin park 10, Košice
ÚVOD

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


Je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, zriadeným podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa vyhlášky č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. Je zriadené Okresným úradom v Košiciach pre územnú pôsobnosť Košice II, III a IV a zaradené v sieti školských zariadení MŠVVŠ SR. Jeho tradícia siaha do r. 1980. Vo svojej odbornej činnosti sa orientuje najmä na optimalizáciu školského vývinu, na otázky výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže vo veku od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie. V styku s osobnými údajmi klientov sa počas vykonávania všetkých činností sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Služby poskytované klientom, zákonným zástupcom a pedagógom sú bezplatné.Oznam pre klientov


Od 11.7.2016 do 26.8.2016 sú konzultačné hodiny pre klientov upravené od 8:00 do 14:00 hod.

Prestávka na obed je od 12:00 do 13:00 hod.

V súrnom prípade po 14:00 do 15:30 hod. nás kontaktujte telefonicky: 055/787 16 11, 0911 030 930
ODKAZYOstatné odkazy

Linky pomoci