Vitajte
Vítajte na webovej stránke Centra pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie Zuzkin park 10, Košice
40. výročie založenia našej inštitúcie
Novinky

40 rokov s vami

                                                       1980 - 2020

 

Rok 2020 je rokom, v ktorom si pripomíname 40. výročie založenia našej inštitúcie – Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) so súčasným sídlom Zuzkin park 10, Košice – Západ.

 

Prečítajte si viac

On-line pacovná porada školských poradcov stredných škôl 22.10.2020
Novinky

Pozývame školských poradcov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií (predtým výchovných poradcov) v územnej pôsobnosti pracoviska na  

 

on-line pracovnú poradu pri príležitosti 40. výročia založenia CPPPaP

dňa 22. októbra 2020 (štvrtok) o 10:00 hod.

prostredníctvom platformy ZOOM.

 

P o z v á n k a


 

Odborné podujatia k 40. výročiu založenia CPPPaP sponzorsky podporili: 

Okresný úrad Košice - odbor školstva

Najväčšia mestská časť Košice - Západ Terasa

Mestská časť Košice - KVP

Mestská časť Košice - Nad jazerom 

MC Kosice zapad - logoMC Kosice KVP - logoMC Kosice Nad jazerom - logo

On-line pracovná porada školských poradcov základných škôl 21.10.2020
Novinky

Pozývame školských poradcov základných škôl (predtým výchovných poradcov) v územnej pôsobnosti pracoviska na  

 

on-line pracovnú poradu pri príležitosti 40. výročia založenia CPPPaP

dňa 21. októbra 2020 (streda) o 10:00 hod.

prostredníctvom platformy ZOOM.

 

P o z v á n k a


 

Odborné podujatia k 40. výročiu založenia CPPPaP sponzorsky podporili: 

Okresný úrad Košice - odbor školstva

Najväčšia mestská časť Košice - Západ Terasa

Mestská časť Košice - KVP

Mestská časť Košice - Nad jazerom 

MC Kosice zapad - logoMC Kosice KVP - logoMC Kosice Nad jazerom - logo

On-line pracovná porada školských psychológov základných škôl 20.10.2020
Novinky

Pozývame školských psychológov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na  

 

online pracovnú poradu pri príležitosti 40. výročia založenia CPPPaP

dňa 20. októbra 2020 (utorok) o 10:00 hod.

prostrednícvom platformy ZOOM.

 

P o z v á n k a


 

Odborné podujatia k 40. výročiu založenia CPPPaP sponzorsky podporili: 

Okresný úrad Košice - odbor školstva

Najväčšia mestská časť Košice - Západ Terasa

Mestská časť Košice - KVP

Mestská časť Košice - Nad jazerom 

MC Kosice zapad - logoMC Kosice KVP - logoMC Kosice Nad jazerom - logo

On-line pracovná porada školských psychológov stredných škôl 14.10.2020
Novinky

Pozývame školských psychológov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska na  

 

online pracovnú poradu pri príležitosti 40. výročia založenia CPPPaP

dňa 14. októbra 2020 (streda) o 8:30 hod.

prostrednícvom platformy ZOOM.

 

P o z v á n k a


 

Odborné podujatia k 40. výročiu založenia CPPPaP sponzorsky podporili: 

Okresný úrad Košice - odbor školstva

Najväčšia mestská časť Košice - Západ Terasa

Mestská časť Košice - KVP

Mestská časť Košice - Nad jazerom 

MC Kosice zapad - logoMC Kosice KVP - logoMC Kosice Nad jazerom - logo

Seminár pre začínajúcich školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní ZŠ a SŠ 12.10.2020
Novinky

Pozývame začínajúcich školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska na metodický seminár

 

dňa 12. októbra 2020 (pondelok) o 10:00 hod.

v klubovej miestnosti CPPPaP Zuzkin park 10, Košice (2. poschodie).

 

P o z v á n k aOn-line pracovná porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní ZŠ a SŠ 5.10.2020
Novinky

Dňa 5. októbraa 2020 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line pracovná porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska pri príležitosti 40. výročia založenia CPPPaP.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Z histórie 40-ročnej činnosti CPPPaP – prezentovala PhDr. Emília Nuberovová, riaditeľka CPPPaP. 
 • Možnosti práce so žiakmi v oblasti starostlivosti o duševné zdravie a zdravý životný štýl – prezentoval PhDr. Mojmír Trebuňák, psychológ CPPPaP.
 • Výstupy zo spätno-väzbového hodnotenia spolupráce škôl a CPPPaP v oblsti prevencie v školskom roku 2019/2020 a metodické usmernenie k zabezpečeniu preventívnych úloh v školách v školskom roku 2020/2021 – referovala PhDr. Martina Trebuňáková, psychologička a vedúca oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP.
 • Diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym otázkam práce školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní v základnej škole.

 

 

Odborné podujatia k 40. výročiu založenia CPPPaP sponzorsky podporili: 

Okresný úrad Košice - odbor školstva

Najväčšia mestská časť Košice - Západ Terasa

Mestská časť Košice - KVP

Mestská časť Košice - Nad jazerom 

MC Kosice zapad - logoMC Kosice KVP - logoMC Kosice Nad jazerom - logo

Prevádzka CPPPaP v školskom roku 2020/2021
Novinky

Milí rodičia, klienti - deti a žiaci, vážení riaditelia, pedagogickí, odborní a ostatní zamestnanci spolupracujúcich škôl a inštitúcií ...


v školskom roku 2020/2021 sa stretávame spolu opäť v prostredí škôl, školských zariadení, na svojich pracoviskách. Život spoločnosti aj v školách sa približuje časom spred 16.marca 2020, kedy sa dni pozastavili a všetci sme museli využívať iné cesty našich stretnutí a spojení. Nový školský rok vzhľadom na pretrvávanie pandémie spôsobenej koronavírusom začal na základe usmernení Ústredného krízového štábu SR a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR za zvýšených hygienicko-epidemiologických opatrení v celom školskom systéme, aj v našom poradenskom zriadení - CPPPaP Zuzkin park 10, Košice a elokovanom pracovisku Galaktická 11, Košice.

 

Na oboch našich pracoviskách poskytujeme odborné služby v plnom rozsahu.


Preto, aby sme neohrozovali vaše zdravie a bezpečnosť ani zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a všetkých návštevníkov našich zariadení, žiadame Vás o dodržiavanie nasledujúcich nevyhnutných podmienok:

Mlčiaci  Nikto  s  príznakmi  infekcie  dýchacích  ciest,  ktoré  by  mohli  zodpovedať  známym  príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP.

Mlčiaci  V priestoroch oboch pracovísk CPPPaP je obmedzený prístup osôb s výnimkou:

 • vopred objednaných klientov (v prípade klientov do 18 rokov v sprievode 1 dospelej osoby, najčastejšie zákonného zástupcu),
 • pedagogických a odborných zamestnancov škôl v územnej pôsobnosti pracoviska po predchádzajúcom dohovore s príslušným odborným zamestnancom a na podujatiach organizovaných CPPPaP 
 • osôb nevyhnutných k zabezpečeniu chodu prevádzky pracovísk (údržba, opravy, dodanie vopred objednaného tovaru a pod.).
       Ostatným a súkromným osobám je vstup na pracoviská zakázaný.

Mlčiaci  Vstup a pobyt na pracoviskách CPPPaP je umožnený len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (ochranné rúško, príp. šatka, šál).

Mlčiaci  Pri vstupe na pracoviská sa vykonáva preventívny filter spočívajúci v dezinfekcii rúk, kontrole telesnej teploty a vo vyplnení vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - tu (vyplnenie pred príchodom skráti Váš pobyt v CPPPaP).

Mlčiaci  K vyšetreniu je potrebné doniesť pre dieťa dve ceruzky a pre rodiča pero na administratívne úkony.

Mlčiaci  Pokiaľ si dieťa chce na určitý čas odložiť rúško, je treba k tomu doniesť vlastné vrecúško.

Mlčiaci  Detskému klientovi je dovolené doniesť jednu  vlastnú hračku a nápoj (pre vyplnenie času počas konzultácie zákonného zástupcu a odborného zamestnanca).

Mlčiaci  V čakárni alebo na spoločných chodbách je potrebné dodržiavať primeraný odstup osôb min. 2 metre.

Mlčiaci  Je nevyhnutné rešpektovať presný čas príchodu do zariadenia podľa termínu objednania, aby sa zamedzilo zhromažďovaniu osôb na pracovisku (odporúčame vytvoriť si časovú rezervu z dôvodu možných problémov pri parkovaní).

Mlčiaci  V prípade zistenia prekážok obmedzujúcich dodržanie dohodnutého termínu odborného psychologického/špeciálno-pedagogického vyšetrenia je potrebné bezodkladne oznámiť neprítomnosť pre poskytnutie termínu ďalším čakateľom o odborné služby.

Povinnosti zákonného zástupcu pri návšteve CPPPaP:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do centra a odchode z centra (nosenie rúška, ak dieťa nie je z povinnosti nosenia rúšok oslobodené), dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR. 
 • Predkladá/podpisuje v centre písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že on ani dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Počet podaných/podpísaných Vyhlásení o bezinfekčnosti nie je limitovaný.  
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény do centra, ak bola dieťaťu, ktoré v príslušnom dni navštívilo centrum, nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.  
 • Ak ide o plnoletých klientov, plnia uvedené povinnosti osobne.
Naďalej poskytujeme všetkým klientom poradenského zariadenia odbornú starostlivosť aj online – telefonicky alebo mailom.

→ Pre psychologickú pomoc kontaktujte vybraného psychológa. Zoznam mailových adries jednotlivých psychológov CPPPaP nájdete tu.

→ Pre špeciálno-pedagogickú pomoc kontaktujte vybraného špeciálneho pedagóga. Zoznam mailových adries jednotlivých špeciálnych pedagógov CPPPaP nájdete tu.  

Aktuálne informácie o organizácii našej práce pri zmene podmienok v súvislosti s epidemiologickými opatreniami budeme zverejňuvať aj naďalej:
 

 Prajeme Vám úspešný začiatok nového školského roka 2020/2021, pevné zdravie Vám a Vašim blízkym,

životnú a pracovnú pohodu, trpezlivosť, toleranciu, empatiu a ústretovosť

pri riešení ťažkostí a prekonávaní prekážok, s ktorými sa v priebehu školského roka stretnete.

V prípade potreby a záujmu sme pripravení  byť Vám nápomocní pri zvládaní ťažkostí detí a žiakov

v ich vzdelávaní, výchove a ďalších oblastiach. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

V Košiciach 31.8.2020                                                                                                                                             PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka a zamestnanci CPPPaP

Výskum VÚDPP v Bratisleve k slovnému hodnoteniu žiakov
Novinky

Vážení rodičia,

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave uskutočňuje výskum, ktorý sa týka pohľadu rodičov a žiakov na slovné hodnotenie a chceli by sme sa na Vás preto obrátiť s prosbou o vyplnenie tohto online dotazníka.

 

Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/PLK8yc2nfndVwGn68

 

Ďakujeme za pozozumenie a Váš čas

 

Tím VÚDPaP

Zápis do 1. ročníka a posudzovanie školskej spôsobilosti
Novinky

Vážení rodičia,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou prerušenia školského vyučovania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike súvisiacej s prevenciou šírenia nákazy koronavírusom Vám poskytujeme potrebné informácie k priebehu zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách pre školský rok 2020/2021 a k posudzovaniu školskej spôsobilosti detí pred nástupom do školy.

 

Informácie k zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách pre školský rok 2020/2021

a k posudzovaniu školskej spôsobilosti detí v CPPPaP.

 

O psychologické posúdenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa môžete naše CPPPaP požiadať aj vyplnením elektronickej žiadosti, ktorú nájdete TU.

 

 

CPPPaP  Zuzkin park 10, Košice priebežne vytvára databázu prijatých žiadostí o posúdenie školskej spôsobilosti a po obnovení prevádzky zariadenia bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorým poskytne termín a zrealizuje vyšetrenie dieťaťa. 

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci