Vitajte
Vítajte na webovej stránke Centra pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie Zuzkin park 10, Košice
Oznam pre klientov
Novinky

Riaditeľstvo CPPPaP


oznamuje klientom, zákonným zástupcom klientov, že na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 13.5.2020 a usmernenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie k prevádzke poradenských zariadení z 19.5.2020  

obnovuje

odbornú činnosť v osobnom kontakte s klientmi od 25.5.2020  do konca školského roka 2019/2020 v obmedzenom režime.

Zabezpečenie odbornej činnosti (priamy kontakt klienta a odborného zamestnanca v CPPPaP) je v zmysle usmernení dobrovoľné a je podmienené zabezpečením urgentnej starostlivosti, resp. odbornej činnosti (nie zabezpečenie bežného režimu) poradenského zariadenia pri dodržaní prísnych hygienických štandardov v zmysle nariadenia hlavného hygienika SR.

V záujme minimalizovania zdravotných rizík v súvislosti  s ochorením COVID-19 žiadame  zákonných zástupcov neplnoletých klientov/klientov nad 18 rokov a z dôvodu skrátenia a zefektívnenia pobytu na pracoviskách CPPPaP o dodržiavanie nasledujúcich podmienok:

  • Vstup na pracoviská CPPPaP je umožnený iba vopred telefonicky/online objednaným klientom a jednej sprevádzajúcej osobe – najčastejšie zákonnému zástupcovi z dôvodu  dodržiavania obmedzeného počtu osôb na pracoviskách.
  •  Vstup a pobyt na pracoviskách CPPPaP je umožnený len osobám s vhodne prekrytými  hornými dýchacími cestami (rúško, príp. šatka, šál).
  • K vyšetreniu je potrebné doniesť dve ceruzky pre dieťa a  pero pre rodiča na administratívne úkony.
  • Pokiaľ si dieťa chce na určitý čas odložiť rúško, je treba k tomu doniesť vlastné vrecúško.
  • Detskému klientovi je dovolené doniesť jednu  vlastnú hračku a nápoj (pre vyplnenie času počas konzultácie zákonného zástupcu a odborného zamestnanca).
  • V čakárni alebo na spoločných chodbách je potrebné dodržiavať primeraný odstup osôb min. 2 metre.
  • Je nutné rešpektovať presný čas príchodu do zariadenia podľa termínu objednania, aby sa zamedzilo zhromažďovaniu osôb na pracovisku (odporúčame vytvoriť si časovú rezervu z dôvodu možných problémov pri parkovaní).
  • V prípade zistenia prekážok obmedzujúcich dodržanie dohodnutého termínu odborného psychologického/špeciálno-pedagogického vyšetrenia,  je potrebné bezodkladne oznámiť neprítomnosť pre poskytnutie termínu ďalším čakateľom o odborné služby.
  • Do priestorov pracovísk CPPPaP nie je povolený vstup verejnosti (okrem objednaných klientov).

 

V Košiciach 25.5.2020

                                                                                                                                                                            PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka
 

Prieskum VÚDPaP: COVID-19 a edukácia našich detí - zapojte sa
Novinky

COVID-19: Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu

Milí rodičia,

v súvislosti so šírením koronavírusu a s opatreniami, ktoré nám táto pandémia priniesla, sa zmenil aj obraz nášho každodenného života a taktiež našich detí. Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie je dieťa v centre našej pozornosti, preto by sme Vás radi požiadali o účasť vo výskume, ktorý realizujeme. Vďaka zozbieraným dátam od Vás budeme môcť reagovať na aktuálne dianie a prispôsobiť naše aktuálne smerovanie v poradenstve tak, aby sme Vám rodičom a Vašim deťom čo najviac uľahčili situáciu.

V slovenskom znení tu:
Online dotazník v maďarskej verzii nájdete tu:
On-line pracovná porada školských psychológov základných škôl 28.5.2020
Novinky

Pozývame školských psychológov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na on-line pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční v dňa  

28. mája 2020 o 13:00 hod.  

 

P o z v á n k a

On-line pracovné porady školských psychológov stredných škôl 14.5.2020 a 21.5.2020
Novinky

Pozývame školských psychológov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska na on-line pracovné porady, ktoré sa uskutočnia v dňoch  

14. mája 2020 o 13:00 hod. a 21. mája 2020 o 13:00 hod.

 

P o z v á n k a  na 14. mája 2020

P o z v á n k a  na 21. mája 2020

Zápis do 1. ročníka a posudzovanie školskej spôsobilosti
Novinky

Vážení rodičia,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou prerušenia školského vyučovania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike súvisiacej s prevenciou šírenia nákazy koronavírusom Vám poskytujeme potrebné informácie k priebehu zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách pre školský rok 2020/2021 a k posudzovaniu školskej spôsobilosti detí pred nástupom do školy.

 

Informácie k zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách pre školský rok 2020/2021

a k posudzovaniu školskej spôsobilosti detí v CPPPaP.

 

O psychologické posúdenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa môžete naše CPPPaP požiadať aj vyplnením elektronickej žiadosti, ktorú nájdete TU.

 

 

CPPPaP  Zuzkin park 10, Košice priebežne vytvára databázu prijatých žiadostí o posúdenie školskej spôsobilosti a po obnovení prevádzky zariadenia bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorým poskytne termín a zrealizuje vyšetrenie dieťaťa. 

Odporúčania pre rodičov počas krízovej situácie
Novinky

Vážení rodičia

 

Ponúkame Vám niekoľko odporúčaní, ako sprevádzať deti aj v aktuálnej krízovej situácii.

 

Odporúčania pre rodičov počas krízovej situácie

 

Odporúčame do Vašej pozornosti aj podcast VÚDPaP "Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse", ktorý nájdete na webovej stránke tejto inštitúcie pod odkazom:


https://vudpap.sk/podcast-ako-hovorit-s-detmi-o-koronaviruse/

 

a tiež ďalšie odporúčania VÚDPaP, ktoré Vám môžu pomôcť pri zvládaní učenia sa s deťmi doma v mimoriadnej situácii prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach na Slovensku:


11 dobrých rád pre rodičov ako sa učiť doma

Zásady komunikácie učiteľ - rodič - žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii

O videohrách vo vzdelávaní

 


Učíme sa doma

 

Prinášame Vám prehľad dostupných aktuálnych možností, spracovaný špeciálnymi pedagogičkami nášho CPPPaP, ktoré môžete v súčasnej sitácii využívať pri domácom vyučovaní s deťmi a rozvíjaní ich vedomostí a spôsobilostí.

Domáca škola - Inšpiráce, ako na to?

 

Alfbook ponúka všetkým žiakom a rodičom vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu počas prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach prístup ZADARMO ku všetkým interaktívnym úlohám a testom, ktoré pokrývajú učivo základnej školy na portáli Alfbook. Prístup je okamžitý. Na úlohách môžu žiaci pracovať na všetkých typoch zariadení (PC, NB, tablet). Kliknite na webovú stránku

www.alfbook.sk

 

25.3.2020 Ministrestvo školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spustilo webovú stránku na pomoc žiakom, rodičom, pedagogickým a odborným zamestnancom v období prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach www.ucimenadialku. sk, kde nájdete podnety na to, ako pracovať s deťmi doma v časti: Podpora - pre rodičov a ďalšie informácie k organizácii školského roka, ktoré Vás môžu v tomto období zaujímať v časti: Termíny a Otázky.   

 

https://www.ucimenadialku.sk/

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci