Filmové predstavenie "Kto je ďalší?" - metodické usmernenie pre školy
Novinky

Vážená pani riaditeľka v územnej pôsobnosti CPPPaP,

Vážený pán riaditeľ školy v územnej pôsobnosti CPPPaP,

 

z dôvodu otvorenia diskusie o filme „Kto je ďalší?“  a rôznorodosti postojov k jeho filmovému spracovaniu a obsahu tém Vás chceme požiadať, aby ste dané filmové dielo aktuálne nezaraďovali do výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov.

V súčasnej dobe prebieha opätovné odborné prehodnotenie filmu v gescii  Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42 Bratislava.   

O ich záverečnom stanovisku Vás budeme v krátkej dobe informovať.

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať.

Porada školských psychológov základných a stredných škôl 24.10.2019
Novinky

Dňa 24. októbra 2019 o 10:00 hod. sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie školských psychológov základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska  v školskom roku 2019/2020.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Univerzálna prevencia v školskom prostredí – PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP.
 • Diskusia, príklady dobrej praxe.
 • Organizačné pokyny pre školský rok 2019/2020, aktuálne informácie z oblasti školskej psychológie, rôzne – PhDr. Martina Šályová, psychologička CPPPaP.
Porada výchovných poradcov základných škôl 23.10.2019
Novinky

Dňa 23. októbra 2019 o 10:00 hod. sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska  v školskom roku 2019/2020.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Aktuálne informácie a poznatky z inšpekčnej činnosti zameranej na prácu výchovného poradcu – RNDr. Monika Murínová, riaditeľka, Štátna školská inšpekcia – školské inšpekčné centrum Košice.
 • Vyhodnotenie činnosti v oblasti výchovného poradenstva za školský rok 2018/2019 – PhDr. Marta Taráseková, metodička CPPPaP.
 • Informácie k zabezpečeniu úloh v  školskom roku 2019/2020 – PhDr. Viera Podracká, zástupkyňa riaditeľky CPPPaP.
 • Diskusia k aktuálnym otázkam v práci výchovného poradcu v škole.
Porada výchovných poradcov stredných škôl 16.10.2019
Novinky

Dňa 16. októbra 2019 o 10:00 hod. sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie výchovných poradcov gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2019/2020.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v strednej škole prezentovala Mgr. Miroslava Miklátek, špeciálna pedagogička CPPPaP.
 • Vyhodnotenie činnosti v oblasti výchovného poradenstva a spätných väzieb výchovných poradcov o spolupráci s CPPPaP za školský rok 2018/2019 referovala PhDr. Marta Taráseková, metodička CPPPaP.
 • Organizačné pokyny k spolupráci výchovných poradcov a CPPPaP pre školský rok 2019/2020  referovala PhDr. Martina Trebuňáková, vedúca oddelenia CPPPaP.
 • Diskusia k aktuálnym otázkam v práci výchovného poradcu v škole.
Porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných a stredných škôl 7.10.2019
Novinky

Dňa 7. októbra 2019 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska  v školskom roku 2019/2020.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Informácie a výstupy z realizácie programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok UNPLUGGED – referovala PhDr. Anna Janovská, PhD., Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice.
 • Bezpečný priestor (bezpečie deti v škole, verbálne a fyzické konflikty, spôsoby ich riešenia, osobné zóny) – referovala Natália Liptáková a Marek Polák, OZ Bezpečný prístav.
 • Upozornenia k dodržiavaniu smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detía žiakov v školách a školských zariadeniach v prostredí škôl v územnej pôsobnosti pracoviska informovala PhDr. Martina Trebuňáková, CPPPaP Zuzkin park 10, Košice.


K začiatku školského roka 2019/2020
Novinky

 

 

Milí deti a žiaci, klienti nášho centra,

vážení rodičia, pedagógovia, kolegovia a partneri

 


k začiatku nového školského roka

Vám želáme veľa zdravia, síl, tvorivých nápadov

a úspešný celý školský rok 2019/2020.

 

                                                                                                                                                    Riaditeľstvo a zamestnanci CPPPaP

 

 

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci