Porada výchovných poradcov stredných škôl 19.2.2020
Novinky

Pozývame výchovných poradcov stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 19. februára 2020 (štvrtok) o 10:00 hod. v budove CPPPaP Zuzkin park 10, Košice.

 

P o z v á n k a

Porada školských psychológov stredných škôl 13.2.2020
Novinky

Pozývame školských psychológov stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 13. februára 2020 (štvrtok) o 10:00 hod. v budove CPPPaP Zuzkin park 10, Košice.

 

P o z v á n k a

Porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných a stredných škôl 10.2.2020
Novinky

Dňa 10. februára 2020 sa v CPPPaP uskutočnilo pracovné stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Prevencia extrémizmu. Prípadová štúdia "Vývin mladého neonacistu" prezentovala Mgr. Veronika Šimonová, psychologička CPPPaP.
 • Aktuálne otázky v práci školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní v škole – informovala PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP.
 • Diskusia k aktuálnym otázkam v práci školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní.
Informácia o voľnom pracovnom mieste - špeciálny pedagóg
Novinky

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE, Zuzkin park 10, 040 11  Košice 

 

informuje o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca  -  š p e c i á l n e h o   p e d a g ó g a  -  s možným nástupom ihneď.


 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Porada výchovných poradcov základných škôl 5.2.2020
Novinky

Dňa 5. februára 2020 o 10:00 hod. sa v CPPPaP uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní – prezentovala Ing. Gabriela Lacková, Dualpoint, Košice.
 • Informácie z oblasti profesijného poradenstva – informovala PhDr. Marta Taráseková, metodička CPPPaP.
 • Diskusia k aktuálnym otázkam v práci výchovného poradcu v škole.
Porada školských psychológov základných škôl 29.1.2020
Novinky

Dňa 29. januára 2020 o 10:00 hod. sa v CPPPaP uskutočnilo pracovné stretnutie školských psychológov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v práci školského psychológa základnej školy – prezentovala Mgr. Miroslava Miklátek, špeciálna pedagogička CPPPaP.
 • "Akí sme ?" – program pre rozvoj sociálnych kompetencií žiakov  – referovali PhDr. Anna Janovská, PhD., Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, Košice a PhDr. Martina Šályová, psychologička CPPPaP.
 • Koncepcia práce školského psychológa – prezentovala Mgr. Veronika Šimonová, psychologička CPPPaP.
 • Diskusia k aktuálnym otázkam v práci školského psychológa v základnej škole.
Vianočný a novoročný pozdrav 2019
Novinky

Všetkým klientom,

zamestnancom spolupracujúcich materských, základných a stredných škôl a partnerom

prajeme

krásne a šťastné prežitie vianočných sviatkov,

veľa zdravia, šťastia, radosti, pracovných aj učebných úspechov.

 

 

                                  Vianočný a novoročný pozdrav 

 

Klub školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní 10.12.2019
Novinky

Dňa 10. decembra 2019 sa v budove odboru školstva Okresného úradu Košice uskutočnilo klubové stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Prevencia porúch príjmu potravy, predstavenie projektu Chuť žiť v rámci celoslovenskej edukačnej kampane referovali Karolína Šujanská, psychologička, Simona Almášiová, výživová poradkyňa a osobný príbeh liečenej anorektičky Valentíny Sedilekovej.
 • Aktuálne otázky v práci školského koordinátora vo výchve a vzdelávaní v škole, príklady dobrej praxereferovala PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP.


Filmové predstavenie "Kto je ďalší?" pre základné školy - Stanovisko VÚDPaP, Bratislava
Novinky

Vážená pani riaditeľka školy v územnej pôsobnosti CPPPaP,

Vážený pán riaditeľ školy v územnej pôsobnosti CPPPaP,

 

uvádzame odborné stanovisko Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, Bratislava

k premietaniu filmového predstavenia "Kto je ďalší?" pre žiakov základných škôl pre Vaše rozhodovanie.  

 

Stanovisko VÚDPaP k premietaniu filmu “Kto je ďalší?” na základných školách

 

Stanovisko je platné aj pre žiakov stredných škôl.

Porada školských psychológov základných a stredných škôl 24.10.2019
Novinky

Dňa 24. októbra 2019 o 10:00 hod. sa v CPPPaP uskutočnilo prvé pracovné stretnutie školských psychológov základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska  v školskom roku 2019/2020.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Univerzálna prevencia v školskom prostredí – referovala PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP.
 • Diskusia, príklady dobrej praxe.
 • Organizačné pokyny pre školský rok 2019/2020, aktuálne informácie z oblasti školskej psychológie, rôzne – informovala PhDr. Martina Šályová, psychologička CPPPaP.
Porada výchovných poradcov základných škôl 23.10.2019
Novinky

Dňa 23. októbra 2019 o 10:00 hod. sa v CPPPaP uskutočnilo prvé pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska  v školskom roku 2019/2020.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Aktuálne informácie a poznatky z inšpekčnej činnosti zameranej na prácu výchovného poradcu – informovala RNDr. Monika Murínová, riaditeľka, Štátna školská inšpekcia – školské inšpekčné centrum Košice.
 • Vyhodnotenie činnosti v oblasti výchovného poradenstva za školský rok 2018/2019 – informovala PhDr. Marta Taráseková, metodička CPPPaP.
 • Informácie k zabezpečeniu úloh v  školskom roku 2019/2020 – informovala PhDr. Viera Podracká, zástupkyňa riaditeľky CPPPaP.
 • Diskusia k aktuálnym otázkam v práci výchovného poradcu v základnej škole.
ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci