Klub koordinátorov prevencie základných a stredných škôl 3.6.2019
Novinky

Pozývame koordinátorov prevencie základných a stredných škôl  v územnej pôsobnosti pracoviska na klubové stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 3. júna 2019 (pondelok) o 10:00 hod. v klubovej miestnosti pracoviska CPPPaP Zuzkin park 10, Košice.

 

P o z v á n k a

Porada výchovných poradcov základných škôl 29.5.2019
Novinky

Pozývame výchovných poradcov základných škôl  v územnej pôsobnosti pracoviska na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2019 (streda) o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti pracoviska CPPPaP Zuzkin park 10, Košice.

 

P o z v á n k a

Skupinová práca s predškolákmi s nerovnomerným vývinom 2019
Novinky

Od 17.4.2019 prebieha v CPPPaP skupinová práca s predškolákmi s nerovnomerným vývinom, zameraná na optimalizáciu školskej spôsobilosti, z klientov CPPPaP.

Termíny stretnutí:  Týždenne v pondelok od 14:15 hod. v klube CPPPaP Zuzkin park 10, Košice (2. poshodie).

Skupinu vedú:         

 • Mgr. Lýdia Begerová, psychologička, tel.: 787 17 39  
 • Mgr. Lenka Čigášová, psychologička, tel.: 787 17 35 
 • Logopedické intervencie klientom skupiny v prípade potreby poskytuje PhDr. Andrea Zelenáková, tel.: 787 17 34.

 

                            

Reedukačná skupinová práca s predškolákmi 2019
Novinky

Od 17.4.2019 prebieha v CPPPaP reedukačná skupinová práca s predškolákmi s odloženým začiatkom povinnej školekej dochádzky a ich rodičmi, zameraná na optimalizáciu školskej spôsobilosti, z klientov CPPPaP.

Termíny stretnutí:    Týždenne v stredu od 14:15 hod. v klube CPPPaP Zuzkin park 10, Košice (2. poschodie). 

Skupinu vedú:         

 • Mgr. Miroslava Žuffová, špeciálna pedagogička, tel.: 787 17 12
 • Mgr. Barbora Vanická, psychologička, tel.: 787 17 17 
 • PaedDr. Lýdia Olajošová, pedagogička - metodička, tel.: 787 17 20
 • Logopedické intervencie klientom skupiny v prípade potreby poskytuje PhDr. Andrea Zelenáková, tel.: 787 17 34.

 

Informácie o programe

Celomestská porada školských psychológov základných a stredných škôl 25.5.2019
Novinky

Pozývame školských psychológov základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na  celomestskú poradu školských psychológov základných a stredných škôl v Košiciach a Košiciach - okolí, ktorá sa uskutoční dňa 22. mája 2019 (streda) o 9:00 hod. v zasadacej miestnosti Okresného úradu Košice - odboru školstva, Zádielska 1, Košice na prízemí.

Porada je organizovaná v spolupráci: ♦ CPPPaP Karpatská 8, KošiceCPPPaP Zuzkin park 10, KošiceCPPPaP Slovenskej jednoty 29, Košice - okolieMagistrát mesta Košice - oddelenie školstva.


Pozvánka a program porady

Porada výchovných poradcov stredných škôl 15.5.2019
Novinky

15.5.2019 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Komunikácia pedagóga s rodičmi pri riešení problémov žiaka v škole prezentovala Mgr. Zita Haklová, psychologička CPPPaP.
 • Inštrukcie k zberu spätných väzieb výchovných poradcov o spolupráci s CPPPaP v školskom roku 2018/2019   inštruovala PhDr. Marta Taráseková, metodička CPPPaP.
 • Diskusia k aktuálnym otázkam v práci výchovného poradcu v škole.
Informácia o voľnom pracovnom mieste - upratovačka
Novinky

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE, Zuzkin park 10, Košice

 

 

informuje o voľnom pracovnom mieste - u p r a t o v a č k a  (40% úväzok) s možným nástupom ihneď.


Informácia o voľnom pracovnom mieste  -  u p r a t o v a č k a

Klub koordinátorov prevencie základných a stredných škôl 8.4.2019
Novinky

Pozývame koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na klubové stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 8.4.2019 (pondelok) o 10:00 hod. v klubovni CPPPaP Zuzkin park 10, Košice.

 

P o z v á n k a

Celomestský metodický deň výchovných poradcov základných škôl
Novinky

6.3.2019 od 9:00 do 12:00 hod. sa v spoločenskej sále SOŠ automobilovej, Moldavská cesta 2, Košice uskutočnil  prvý celomestský metodický deň výchovných poradcov základných škôl v Košiciach a Košiciach - okolí.

Bol organizovaný pod záštitou Okresního úradu Košice - odboru školstva v spolupráci s CPPPaP Karpatská 8, Košice, CPPPaP Zuzkin park 10, Košice a CPPPaP Slovenskej jednoty 29, Košice - okolie.

 

Program metodického dňa

Porada výchovných poradcov základných škôl 6.2.2019
Novinky

6.2.2019 o 10:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Sebaúcta ako faktro prosociálneho správania žiaka – prezentovala Mgr. Lenka Čigášová, psychologička CPPPaP.
 • Informácie k informovanému súhlasu a ochrane osobných údajovinformovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka.
 • Informácie z oblasti profesijného poradenstva – informovala PhDr.Marta Taráseková, špeciálna pedagogička a metodička CPPPaP.


Porada školských psychológov základných a stredných škôl 6.2.2019
Novinky

6.2.2019 o 9:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice uskutočnilo pracovné stretnutie školských psychológov základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnou témou stretnutia bola:

 • Starostlivosť o žiakov s Aspergerovým syndrómom – prezentovali Mgr. Mária Mojžišová, Mgr. Jana Ovádová zo Súkromnej CŠPP pri Súkromnej spojenej škole, Vodárenská 3, Prešov.
ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci