Filmové predstavenie "Kto je ďalší?" pre základné školy - Stanovisko VÚDPaP, Bratislava
Novinky

Vážená pani riaditeľka školy v územnej pôsobnosti CPPPaP,

Vážený pán riaditeľ školy v územnej pôsobnosti CPPPaP,

 

uvádzame odborné stanovisko Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, Bratislava

k premietaniu filmového predstavenia "Kto je ďalší?" pre žiakov základných škôl pre Vaše rozhodovanie.  

 

Stanovisko VÚDPaP k premietaniu filmu “Kto je ďalší?” na základných školách

 

Stanovisko je platné aj pre žiakov stredných škôl.

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci