Oznam pre klientov
Novinky

Riaditeľstvo CPPPaP


oznamuje klientom a zákonným zástupcom klientov, že na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 13.5.2020 a usmernenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie k prevádzke poradenských zariadení z 19.5.2020  

 

obnovuje

odbornú činnosť v osobnom kontakte s klientmi od 25.5.2020 do konca školského roka 2019/2020  

v obmedzenom režime.


Zabezpečenie odbornej činnosti (priamy kontakt klienta a odborného zamestnanca v CPPPaP) je v zmysle usmernení dobrovoľné a je podmienené zabezpečením urgentnej starostlivosti, resp. odbornej činnosti (nie zabezpečenie bežného režimu) poradenského zariadenia pri dodržaní prísnych hygienických štandardov v zmysle nariadenia hlavného hygienika SR.

V záujme minimalizovania zdravotných rizík v súvislosti  s ochorením COVID-19 žiadame  zákonných zástupcov neplnoletých klientov/klientov nad 18 rokov aj z dôvodu skrátenia a zefektívnenia pobytu na pracoviskách CPPPaP o dodržiavanie nasledujúcich podmienok:

Mlčiaci  Vstup na pracoviská CPPPaP je umožnený iba vopred telefonicky/online objednaným klientom a jednej sprevádzajúcej osobe – najčastejšie zákonnému zástupcovi z dôvodu dodržiavania obmedzeného počtu osôb na pracoviskách.

Mlčiaci  Vstup a pobyt na pracoviskách CPPPaP je umožnený len osobám s vhodne prekrytými  hornými dýchacími cestami (rúško, príp. šatka, šál).

Mlčiaci  Pri vstupe na pracoviská sa vykonáva preventívny filter spočívajúci v dezinfekcii rúk, kontrole telesnej teploty a vyplnení čestného vyhlásenia klienta alebo zákonného zástupcu neplnoletého klienta o zdravotnom stave - tu (vyplnené pred príchodom skráti Váš pobyt v CPPPaP). Do priestorov zariadenia nebude umožnený vstup osobám s príznakmi infekcie horných dýchacích ciest, so zvýšenou telesnou teplotou, kašľom, či inými akútnymi infekciami dýchacích ciest.

Mlčiaci  K vyšetreniu je potrebné doniesť dve ceruzky pre dieťa a  pero pre rodiča na administratívne úkony.

Mlčiaci  Pokiaľ si dieťa chce na určitý čas odložiť rúško, je treba k tomu doniesť vlastné vrecúško.

Mlčiaci  Detskému klientovi je dovolené doniesť jednu  vlastnú hračku a nápoj (pre vyplnenie času počas konzultácie zákonného zástupcu a odborného zamestnanca).

Mlčiaci  V čakárni alebo na spoločných chodbách je potrebné dodržiavať primeraný odstup osôb min. 2 metre.

Mlčiaci  Je nutné rešpektovať presný čas príchodu do zariadenia podľa termínu objednania, aby sa zamedzilo zhromažďovaniu osôb na pracovisku (odporúčame vytvoriť si časovú rezervu z dôvodu možných problémov pri parkovaní).

Mlčiaci  V prípade zistenia prekážok obmedzujúcich dodržanie dohodnutého termínu odborného psychologického/špeciálno-pedagogického vyšetrenia,  je potrebné bezodkladne oznámiť neprítomnosť pre poskytnutie termínu ďalším čakateľom o odborné služby.

Mlčiaci  Do priestorov pracovísk CPPPaP nie je povolený vstup verejnosti (okrem objednaných klientov).

 

V Košiciach 25.5.2020

                                                                                                                                                                 PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka 


 


ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci