On-line pracovná porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní ZŠ a SŠ 5.10.2020
Novinky

Dňa 5. októbra 2020 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line pracovná porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska pri príležitosti 40. výročia založenia CPPPaP.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Z histórie 40-ročnej činnosti CPPPaP – prezentovala PhDr. Emília Nuberovová, riaditeľka CPPPaP. 
  • Možnosti práce so žiakmi v oblasti starostlivosti o duševné zdravie a zdravý životný štýl – prezentoval PhDr. Mojmír Trebuňák, psychológ CPPPaP.
  • Výstupy zo spätno-väzbového hodnotenia spolupráce škôl a CPPPaP v oblsti prevencie v školskom roku 2019/2020 a metodické usmernenie k zabezpečeniu preventívnych úloh v školách v školskom roku 2020/2021 – referovala PhDr. Martina Trebuňáková, psychologička a vedúca oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP.
  • Diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym otázkam práce školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní v základnej škole.

 

 

Odborné podujatia k 40. výročiu založenia CPPPaP sponzorsky podporili: 

Okresný úrad Košice - odbor školstva

Najväčšia mestská časť Košice - Západ Terasa

Mestská časť Košice - KVP

Mestská časť Košice - Nad jazerom 

MC Kosice zapad - logoMC Kosice KVP - logoMC Kosice Nad jazerom - logo

ODKAZY













Ostatné odkazy

Linky pomoci