40. výročie založenia našej inštitúcie
Novinky

Vážení návštevníci našej webovej stránky


Rok 2020 je rokom, v ktorom si pripomíname 40. výročie založenia našej inštitúcie – Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) so súčasným sídlom Zuzkin park 10, Košice – Západ.

Niečo z histórie ...

Pracovisko vzniklo 1. januára 1980 rozhodnutím  vtedajšej štátnej správy v školstve na území mesta Košice odčlenením niekoľkých zamestnancov z Pedagogicko-psychologickej poradne pre stredné školy na Zádielskej ulici v Košiciach, aby poskytovalo poradenské služby pre optimalizáciu vývinu narastajúcemu počtu detí a žiakov materských a základných škôl v našom meste. V tom čase až do roku 2006 pracoviska sídlilo v budove na Karpatskej ul. č. 8 v Košiciach. 

Jeho prvé kroky smerovali k účelovej úprave priestorov budovy a personálnemu zabezpečeniu potrebných psychologických poradenských služieb, ale najmä budovaniu filozofie čo najúčinnejšieho pomáhajúceho prístupu k deťom a  žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagógom v školách pri riešené ťažkostí vo vzdelávaní, výchove, osobnostnom a kariérovom vývine a v prevencii rizikového správania.  S touto filozofiou sa spájali aj časté vstupy psychológov do škôl, do prostredia, v ktorom sa ťažkosti prejavovali a vznikali, z dôvodu poznania multikauzality ich príčin a hľadania optimálnych spôsobov riešení.

S rozrastajúcou sa rozlohou mesta, pribúdaním nových lokalít, sídlisk a škôl v nich sa ukazovala potreba čo najviac priblížiť služby obyvateľom mesta, na čo manažment pracoviska reagoval v rokoch 1990 – 1995 vytvorením elokovaných pracovísk v hlavných častiach mesta:

 • Pre Košice II na sídlisku Košického vládneho programu (Bauerova ul.)
 • Pre Košice III na sídlisku Dargovských hrdinov (Buzulucká ul., neskôr Lidické nám.)
 • Pre Košice IV na sídlisku Nad jazerom (Dneperská ul., neskôr Galaktická ul., ktoré pracuje dodnes).

Pracovísk sa dotkli všetky zmeny územnosprávneho členenia a štátnej správy v školstve a počas svojej 40-ročnej histórie prešlo viacerými delimitáciami, zmenami svojich názvov aj zriaďovateľov:

 • Mestká pedagogicko-psychologická poradňa (1980-1985)
 • Pedagogicko-psychologická poradňa mesta Košíc (1985 – 1998)
 • Pedagogicko-psychologická poradňa mesta Košice (1998 – 2002)
 • Pedagogicko-psychologická poradňa Okresného úradu Košice I (2002 – 2006)
 • Pedagogicko-psychologická poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy a Centrum výchovného poradenstva a prevencie (2006 – 2008)
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (od r. 2008 po súčasnosť).

Zriaďovatelia:

 • Národný výbor mesta Košice (1980 – 1992) 
 • Školská správa Košice I (1992 – 1998)
 • Okresný úrad Košice I (1998 – 2004)
 • Krajský školský úrad Košice (2004 – 2006)
 • Od r. 2006 samostatný právny subjekt.

V rokoch 1980 – 2008 pracovisko poskytovalo svoje služby klientom v  predškolskom a školskom veku do ukončenia školskej dochádzky v základnej škole na území celého mesta Košice. Po vstúpení do platnosti školského zákona č. 245/2008 Z. z. sa jeho územná pôsobnosť ustanovila pre klientov z okresov Košice II, Košice III a Košice IV s rozšírením klientely o žiakov stredných škôl uvedených lokalít.

V kompetentnom riadení pracoviska sa za 40-ročné obdobie existencie vystriedalo niekoľko riaditeľov a riaditeliek:

 • PhDr. Ladislav Bača, PhDr. Elena Šimková, PaedDr. Ladislav Gorej, PhDr. Katarína Mankovičová, PhDr. Milina Ferjenčíková.

Vo vedení elokovaných pracovísk pôsobili PhDr. Milina Ferjenčíková (Košice II), PhDr. Viera Jurečková, Mgr. Monika Ružiková (Košice III) a PhDr. Anna Výrostová (Košice IV). Pôsobilo a pôsobí v ňom aj mnoho erudovaných a empatických odborných zamestnancov, z ktorých niektorí v súčasnosti úspešne pôsobia v akademickej obci, v klinickej oblasti a pod.

O odbornej činnosti ...

Odborná činnosť centra od jeho založenia smerovala k poskytovaniu kompetentných diagnosticko-poradenských služieb klientom v zmysle ich potrieb smerujúcich k  optimalizácii vzdelávacieho a osobnostného vývinu. Tomu bol podriadený výber zamestnancov spĺňajúcich požadované kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie jednotlivých odborných činností.

Ašpirácie odborných zamestnancov však smerovali vyššie a preto nepretržite rozvíjali a rozširovali svoje odborné kompetencie vo vzťahu k vlastnej pracovnej činnosti vzdelávaním v dlhodobých výcvikových a terapeutických programoch aj krátkodobejších vzdelávacích podujatiach, často i za cenu obetovania voľných víkendov a vlastných finančných prostriedkov. Týmto spôsobom sa darilo pružne a erudovane reagovať na meniace sa potreby a podmienky života našich klientov – detí a žiakov, ich prostredia v školách i  rodinného zázemia.

Za posledných 10 rokov (2009 – 2019) 12 interných odborných zamestnancov absolvovalo adaptačné vzdelávanie v odboroch psychológia, špeciálna pedagogika a sociálna pedagogika. Odborní zamestnanci o. i. spolu absolvovali 33 rôznych programov kontinuálneho vzdelávania:

 • 1 program špecializačného vzdelávania,
 • 15 programov aktualizačného vzdelávania,
 • 12 programov inovačného vzdelávania,
 • 2 programy predatestačného vzdelávania,
 • 3 programy funkčného vzdelávania,
 • 14 odborných zamestnancov vykonalo prvú atestáciu v odboroch psychológia, špeciálna pedagogika a sociálna pedagogika,
 • 9 odborných zamestnancov vykonalo druhú atestáciu v odboroch psychológia a špeciálna pedagogika.

V súčasnosti z 24 odborných zamestnancov pacujúcich v centre je:

 • 10 odborných zamestnancov s 2. atestáciou,
 • 7 odborných zamestnancov s 1. atestáciou,
 • 6 samostatných odborných zamestnancov,
 • 1 začínajúci odborný zamestnanec.

Odborné činnosti centra sa takto za 40 rokov jeho existencie vďaka profesijnému rozvoju zamestnancov  okrem diagnostiky a poradenstva rozvinuli aj na poskytovanie terapeutických a reedukačných služieb klientom s využitím širokého spektra smerov a metód:

 • gestalt terapie,
 • kognitívno-behaviorálnej terapie,
 • filiálnej terapie hrou,
 • terapie brainfeedbackom,
 • relaxačných techník,
 • skupinových foriem práce s klientmi,
 • krízovej intervencie v školách v prípade úmrtia žiaka, učiteľa, útoku, suicidálneho pokusu a pod.

Významné zmeny sa uskutočnili aj v oblasti potreby a ponuky preventívnych činností. Približne do roku 2006 prevažovali požiadavky na prevenciu látkových závislostí užívania legálnych a nelegálnych drog – fajčenia, alkoholu, marihuany a pod.

            Po tomto období nastal rýchly nárast dopytu po aktivitách univerzálnej a selektívnej prevencie v oveľa širšom rozsahu tém, na čo naše CPPPaP reagovalo a reaguje vypracovaním alebo využívaním a poskytovaním programov v mnohých oblastiach:

 • prevencia látkových závislostí
 • prevencia nelátkových závislostí  (počítače, hracie automaty a pod.)
 • prevencia šikanovania
 • prevencia kyberšikanovania
 • prevencia rizík virtuálneho prostredia
 • prevencia intolerancie a iných foriem diksriminácie
 • prevencia obchodovania s ľuďmi
 • prevencia rizikového správania v pratnerských vzťahoch
 • prevencia sexuálne rizikového správania, HIV/AIDS
 • duševné zdravie, zdravý životný štýl
 • základný a supervízny výcvik rovensíkov v prevencii látkových závislostí
 • základný a supervízny výcvik rovesníkov - dôverníkov v prevencii šikanovania
 • skupinová práca v triedach s problémovými žiakmi...

Úspešnou projektovou činnosťou počas 40-ročnej histórie CPPPaP sa podarilo vytvoriť podmienky na rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb:

 • na realizáciu skupinových programov pre klientov s  problémami v  školskej spôsobilosti,
 • na realizáciu skupinových programov pre klientov s  problémami v  správaní, v pozornosti, s ADHD,
 • na realizáciu skupinových programov pre klientov v prevencii rizikového správania,
 • na realizáciu výcvikových programov pre pedagogických zamestnancov škôl zameraných na posilnenie ich sociálno-psychologických kompetencií a kompetencií vo zvládaní porúch správania žiakov,
 • na skvalitnenie diagnostického procesu zakúpením nových diagnostických metód,
 • vytvorením a vybavením herne pre realizáciu filiálnej terapie hrou s klientmi,
 • zabezpečením prístrojového vybavenia pre diagnostiku a terapiu klientov brainfeedbackom,
 • zriadením a prevádzkou webovej stránky pre prevenciu rizikových javov pre stredoškolákov www.zakazaneovocie.sk a pod.

Trochu štatistiky ...

Za 40 ročné obdobie odbornej činnosti s klientmi prešli bránami nášho centra tisícky detí a žiakov, ktorým boli poskytované odborné služby podľa ich potrieb. Potenciálna klientela CPPPaP sa pohybuje ročne medzi 25 000 – 30 000 detí a žiakov, ktorí navštevujú školy v územnej pôsobnosti centra. V archívoch centra spravujeme cez 60 000 spisových obalov klientov.

V akom rozsahu sme za posledné desaťročie poskytovali diagnostickú, poradenskú, reedukačnú a terapeutickú činnosť našim klientom ukazuje  tabuľka 1:

 

Tabuľka 1:      Diagnostické, poradenské, reedukačné a terapeutické činnosti poskytované klientom za obdobie rokov 2009 – 2019. 

Školský rok

Celkový počet

klientov

Diagnostika psychologická

Diagnostika špeciálno-pedagogická, pedagogická

Poradenstvo psychologické

Poradenstvo špeciálno-pedagogické, pedagogické

Psychoterapia

Reedukácia

Počet klientov/

počet aktivít

Počet klientov/

počet aktivít

Počet klientov/

počet aktivít

Počet klientov/

počet aktivít

Počet klientov/

počet aktivít

Počet klientov/

počet aktivít

2009/2010

3 677

3 557/8 955

420/966

2 802/3 447

578/334

61/177

15/43

2010/2011

4 028

3 889/8 356

386/1 744

3 186/3 626

839/573

47/139

75/176

2011/2012

4 286

4 062/6 522

325/1 637

3 316/3 626

655/566

57/165

64/149

2012/2013

4 308

4 073/6 404

343/1 703

2 411/2 273

675/519

43/190

46/119

2013/2014

4 252

4 010/---*

502/---

2 758/--­-

761/---

34/149

61/220

2014/2015

4 428

4218/---

495/---

2 237/---

748/---

34/246

58/269

2015/2016

4 809

4 502/---

440/---

3 375/---

808/---

72/349

28/117

2016/2017

4 517

4 167/---

500/---

3 432/---

681/---

56/336

13/31

2017/2018

4 312

4 039/5 068

538/549

2 068/1 738

454/461

23/206

76/200

2018/2019

4 484

4 113/4 815

455/484

1 895/2 046

327/341

47/349

87/294

* Údaje nie sú k dispozícii.

 

V akom rozsahu sme za posledné desaťročie poskytovali preventívnu činnosť našim klientom ukazuje tabuľka 2:

 

Tabuľka 2:      Preventívne činnosti poskytované klientom za obdobie rokov 2009 – 2019. 

Školský rok

Celkový počet  aktivít univerzálnej prevencie

Celkový počet  účastníkov

 univerzálnej prevencie

Celkový počet  aktivít selektívnej prevencie

Celkový počet  účastníkov

 selektívnej prevencie

2009/2010

120

---*

19

---

2010/2011

231

---

21

---

2011/2012

258

4 915

28

604

2012/2013

350

6 278

32

837

2013/2014

298

5 117

42

702

2014/2015

384

6 460

51

817

2015/2016

406

6 942

58

1 059

2016/2017

447

7 359

42

759

2017/2018

508

8 257

34

535

2018/2019

494

7 830

28

412 

* Údaje nie sú k dispozícii.

 

V závere krátkej rekapitulácie 40-ročnej histórie nášho zariadenia výchovného poradenstva a prevencie patrí poďakovanie všetkým bývalým i súčasným odborným a ostatným zamestnancom, ktorí sa erudovaným a empatickým prístupom ku klientom zaslúžili o  jeho dobré meno v  povedomí verejnosti. Poďakovanie patrí i ďalším – zriaďovateľom, spolupracujúcim inštitúciám, kolegom iných poradenských zariadení, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl – ktorí s nami zdieľali spoločnú cestu a vytvárali pre ňu potrebné podmienky.

Našim klientom prajeme, aby v ňom naďalej nachádzali potrebnú pomoc a porozumenie pri zvládaní vývinových úloh a prekonávaní prekážok, ktoré im niekedy životnú cestu skomplikujú.

Ďakujeme za spoluprácu, ústretovosť a toleranciu.

 

40 rokov CPPPaP - 40 rokov s Vami.

PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci