Porada výchovných poradcov stredných škôl 16.10.2019
Novinky

Dňa 16. októbra 2019 o 10:00 hod. sa v CPPPaP uskutočnilo prvé pracovné stretnutie výchovných poradcov gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2019/2020.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v strednej škole prezentovala Mgr. Miroslava Miklátek, špeciálna pedagogička CPPPaP. 
  • Vyhodnotenie činnosti v oblasti výchovného poradenstva a spätných väzieb výchovných poradcov o spolupráci s CPPPaP za školský rok 2018/2019 referovala PhDr. Marta Taráseková, metodička CPPPaP.
  • Organizačné pokyny k spolupráci výchovných poradcov a CPPPaP pre školský rok 2019/2020  referovala PhDr. Martina Trebuňáková, vedúca oddelenia CPPPaP.
  • Diskusia k aktuálnym otázkam v práci výchovného poradcu v škole.
Porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných a stredných škôl 7.10.2019
Novinky

Dňa 7. októbra 2019 sa v historickej aule budovy rektorátu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach uskutočnilo prvé pracovné stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska  v školsk om roku 2019/2020.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Informácie a výstupy z realizácie programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok UNPLUGGED – referovala PhDr. Anna Janovská, PhD., Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, Košice.
  • Bezpečný priestor (bezpečie deti v škole, verbálne a fyzické konflikty, spôsoby ich riešenia, osobné zóny) – referovala Natália Liptáková a Marek Polák, OZ Bezpečný prístav.
  • Upozornenia k dodržiavaniu smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detía žiakov v školách a školských zariadeniach v prostredí škôl v územnej pôsobnosti pracoviska informovala PhDr. Martina Trebuňáková, CPPPaP Zuzkin park 10, Košice.


K začiatku školského roka 2019/2020
Novinky

 

 

Milí deti a žiaci, klienti nášho centra,

vážení rodičia, pedagógovia, kolegovia a partneri

 


k začiatku nového školského roka

Vám želáme veľa zdravia, síl, tvorivých nápadov

a úspešný celý školský rok 2019/2020.

 

                                                                                                                                                    Riaditeľstvo a zamestnanci CPPPaP

 

 

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci