ÚVOD

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


Je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, zriadeným podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa vyhlášky č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. Je zriadené Okresným úradom v Košiciach pre územnú pôsobnosť Košice II, III a IV a zaradená v sieti školských zariadení MŠVVaŠ SR. Jeho tradícia siaha do r. 1980. Vo svojej odbornej činnosti sa orientuje najmä na optimalizáciu školského vývinu, na otázky výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže vo veku od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie. V styku s osobnými údajmi klientov sa počas vykonávania všetkých činností riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR. Služby poskytované klientom, zákonným zástupcom a pedagógom sú bezplatné.Prijímacie hodiny pre klientov: Pondelok-Piatok --> 8:00 - 15:30 hod.
ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci