Užitočné informácie

 

Hlavné obrázky: 52.jpg               Prečítajte si ...

 

... ponúkame Vám materiály vypracované v CPPPaP pre doplnenie informácií o výchove, o riešení niektorých problémov súvisiacich s vývinom detí a mládeže, o príprave na vyučovanie a vôbec ... o príprave pre život:

 

 

Rodičom detí predškolského veku:

Usmiaty  Budete mať prváka?

Usmiaty  Index školskej zrelosti / nezrelosti 

Usmiaty  Cvičenia na rozvoj celkovej školskej spôsobilosti

Usmiaty  Cvičenia na rozvoj jemnej motoriky a pohybové cvičenia

 Usmiaty  Cvičenia na rozvoj sluchového vnímania

Usmiaty  Rady pre rozvoj schopností dieťaťa

Usmiaty  Kým navštívite logopéda

Usmiaty  Desatoro pre prváčikovRodičom detí a mládeže v školskom a adolescentnom veku:

Hlavné obrázky: dl_info.png  Pozornosť – jej vývin a poruchy

Hlavné obrázky: dl_info.png  Ako môžu rodičia viesť žiakov k príprave na vyučovanie

Hlavné obrázky: dl_info.png  Odporúčania pre nácvik písania diktátov u detí so špecifickou poruchou písania diktátov – dysortografiou

Hlavné obrázky: dl_info.png  Individuálny výchovný prístup k intelektovo nadanému dieťaťu

Hlavné obrázky: dl_info.png  Rôzne možnosti pochvaly

Hlavné obrázky: dl_info.png  Niekoľko informácií, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzťahov s dospievajúcimi deťmi

Hlavné obrázky: dl_info.png  Ako predchádzať problémom detí v správaní

Hlavné obrázky: dl_info.png  Špecifické poruchy správania – hyperaktivita s poruchou pozornosti

Hlavné obrázky: dl_info.png  Šikanovanie 

Hlavné obrázky: dl_info.png  Sociálno-právne aspekty šikanovania v školách

Hlavné obrázky: dl_info.png  Prevencia obchodovania s ľuďmi

Hlavné obrázky: dl_info.png   Pomocné otázky pre rodičov na identifikáciu látkovej závislosti dieťaťa

 

Hlavné obrázky: 52.jpg

 


späť

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci