Kontakty na zamestnancov

Hlavné obrázky: 29.jpg          Kontakty na zamestnancov Centra 

 

  • V prípadoch, keď sa potrebujete objednať na stretnutie, konzultovať výsledky odborného vyšetrenia alebo odporúčania týkajúce sa riešeného problému, poskytujeme telefonické a mailové kontakty na odborných zamestnancov Centra:

  • V CPPPaP pracujú odborní zamestnanci – psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg a pedagóg – plne kvalifikovaní pre vykonávanie diagnosticko-poradenskej činnosti v oblasti optimalizácie vývinu, výchovy a vzdelávania detí a žiakov do ukončenia prípravy na povolanie.

  • Okrem vysokoškolského vzdelania príslušnej aprobácie absolvovali rôzne typy ďalšieho odborného vzdelávania – výcviky, tréningy, školenia a iné formy špecializovanej prípravy – pre zabezpečovanie vysokej úrovne poskytovaných služieb. 

         * Poznámka: Mená zamestnancov sú uvedené v abecednom poradí.

Meno zamestnanca * Pracovné zaradenie Telefonický kontakt Mailový kontakt         
Mgr. BEGEROVÁ Lýdia Psychologička 787 16 39 begerova.centrum@gmail.com
Mgr. FLORIAN ŠIMONOVÁ Veronika
Psychologička 787 17 36 simonova.centrum@gmail.com
Mgr. ČEMANOVÁ Andrea

Psychologička, EP Galaktická

674 36 30 
cemanova.centrum@gmail.com
Mgr. ČIGÁŠOVÁ Lenka Psychologička 787 17 35 cigasova.centrum@gmail.com
Mgr. DULÁKOVÁ Jana
Špeciálna pedagogička 787 16 14 dulakova.centrum@gmail.com
Mgr. GRÁCOVÁ Andrea Psychologička  787 17 38 gracova.centrum@gmail.com
Mgr. HAKLOVÁ Zita Psychologička  787 16 41 haklova.centrum@gmail.com
Mgr. HENGÁLOVÁ Tatiana Špeciálna pedagogička  787 16 13 hengalova.centrum@gmail.com
KMAKOVÁ Božena Upratovačka  787 16 30 -------
KRIŠOVÁ Vladimíra
Upratovačka, EP Galaktická 674 36 30 -------
PhDr. KRÍŽOVÁ Natália Psychologička 787 16 37 krizova.centrum@gmail.com
KURJANOVÁ Mária Pracovníčka pre mzdovú a personálnu agendu
 787 16 40
kurjanova.maria@centrum.sk
MANTUOVÁ Adriana Sociálna pracovníčka  787 16 11 ------- 
PhDr. MOLČANOVÁ Viera Psychologička 787 16 10
molcanova.centrum@gmail.com
PhDr. NUBEROVÁ Emília Psychologička, riaditeľka
787 16 15

 nuberova.centrum@gmail.com fedagogi@mail.t-com.sk

PaedDr. OLAJOŠOVÁ Lýdia Pedagogička, metodička pre koordinátorov prevencie
787 16 20  olajosova.centrum@gmail.com
Mgr. PANKUCHOVÁ Jana Psychologička  787 16 21
pankuchova.centrum@gmail.com
PhDr. PAVLINSKÁ Denisa

Psychologička, EP Galaktická

 674 36 30

pppgalke@stonline.sk pavlinska.centrum@gmail.com

Mgr. PINKOVÁ Miroslava Psychologička, aj EP Galaktická

787 16 23, 674 36 30

pinkova.centrum@gmail.com
PhDr. PODRACKÁ Viera Psychologička, zástupkyňa riaditeľky, vedúca oddelenia
 787 16 31 podracka.centrum@centrum.sk
PRISTAŠOVÁ Stanislava Finančná účtovníčka  787 16 30 zuzkinpark@mail.t-com.sk
SIRKOVSKÁ Katarína Sociálna pracovníčka  787 16 11 ------- 
PhDr. ŠÁLYOVÁ Martina Psychologička  787 16 16
salyova.centrum@gmail.com
ŠČERBOVÁ Dana

Sociálna pracovníčka, EP Galaktická

 674 36 30 pppgalke@stonline.sk
PhDr. TARÁSEKOVÁ Marta Špeciálna pedagogička, vedúca oddelenia, metodička pre výchovných poradcov
 787 16 32 pppzuzkp@mail.t-com.sk 
Mgr. TOMKOVÁ Lucia Psychologička  787 16 22
tomkova.centrum@centrum.sk
PhDr. TREBUŇÁKOVÁ Martina Psychologička, vedúca oddelenia
 787 16 19 trebunakova.centrum@gmail.com prevenciazuzkinpark@gmail.com
Mgr. VANICKÁ Barbora Psychologička 787 16 17 vanicka.centrum@gmail.com
PhDr. ZELENÁKOVÁ Andrea Sociálna pedagogička 787 17 34 seljmani.centrum@gmail.com
Mgr. ŽUFFOVÁ Miroslava Špeciálna pedagogička 787 16 12 zuffova.centrum@gmail.com
ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci