O nás
Hlavné obrázky: ludia_canva.png

                                         O nás 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením výchovnéhoporadenstva a prevencie, ktoré bolo zriadené podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

 

V styku s osobnými údajmi klientov sa počas vykonávania všetkých činností riadi podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa orientuje najmä na optimalizáciu školského vývinu, na otázky výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže vo veku od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

 

Poskytované služby  v nasledovných oblastiach sú bezplatné:

     a)  poradenstvo v osobnostnom vývine 
     b)  poradenstvo vo vzdelávacom vývine
     c)  poradenstvo v profesijnom a kariérovom vývine
     d)  univerzálna a selektívna prevencia
     e)  ďalšie odborné činnosti     a)   Poradenstvo v osobnostnom vývine sa zameriava na nasledujúce okruhy aktivít:

 • optimalizácia osobnostného vývinu – diagnostika a riešenie vývinových a výchovných ťažkostí u detí  (vzdorovitosť, poruchy reči, hyperaktivita, neurotické   prejavy, depresivita, impulzivita ...),
 • psychoterapeutická pomoc pri riešení problémov s využitím gestalt terapie, kognitívno-behaviorálnej terapie, terapie hrou, filiálnej terapie, terapie biofeedbackom, relaxačných techník, skupinových foriem práce s klientmi a pod.,
 •  krízová intervencia v školách v prípade úmrtia žiaka, učiteľa, útoku a pod.,
 • psychologické poradenstvo rodičom a žiakom.

 

     b)   Poradenstvo vo vzdelávacom vývine sa zameriava na nasledujúce okruhy aktivít:

 • diagnostika charakteru a príčin ťažkostí detí a žiakov v učení, školskej neúspešnosti, vývinových porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) s vyústením do konkrétnych návrhov v oblasti vzdelávania,
 • odporúčanie a realizácia reedukačných, kompenzačných a rozvíjajúcich cvičení,
 • zisťovanie školskej spôsobilosti detí pred vstupom do 1. ročníka základnej školy,
 • výbery žiakov do tried so všeobecným intelektovým nadaním a s rozšíreným vyučovaním predmetov,
 • posúdenie vhodnosti zaradenia, resp. preradenia žiaka do príslušného typu školy alebo triedy, 
 • identifikácia intelektovo nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich osobnostného a vzdelávacieho vývinu.


     c)   Poradenstvo v profesijnom a kariérovom vývine sa zameriava na nasledujúce okruhy aktivít: 

 • zisťovanie  kognitívnych  a osobnostných predpokladov pre ďalšie štúdium, poskytovanie informácií o možnostiach  ďalšieho štúdia na stredných a vysokých školách, zosúlaďovanie profesijných ašpirácií a predpokladov jednotlivca pri akceptácii slobodnej voľby pri výbere štúdia a povolania,
 • profesijná orientácia a kariérne poradenstvo,
 • metodické usmerňovanie výchovných poradcov základných a stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti,
 • poradenstvo rodičom a žiakom.


     d)   Univerzálna a selektívna prevencia sa zameriava na nasledujúce okruhy aktivít:

 • skupinové a individuálne aktivity s deťmi a ich rodičmi, ktoré sú zamerané na predchádzanie, riešenie a zmierňovanie následkov ťažkostí, ktoré súvisia s rizikovým správaním (legálne a nelegálne drogy a experimentovanie s drogami, neprimerané impulzívne správanie,..), problémami vo vzťahoch (problémy v triednych kolektívoch, šikanovanie,..), rodinnými a emocionálnymi problémami ..., 

 • psychologické preventívne a intervenčné služby pre základné a stredné školy v okresoch Košice II, III, IV; najčastejšou formou sú programy pre skupiny žiakov (napr. rovesnícke programy, práca s triednym kolektívom, metodické konzultácie, besedy ...), 
 • metodické usmerňovanie koordinátorov prevencie základných a stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti,

 • spolupráca s rodičmi, koordinátormi prevencie, výchovnými poradcami, triednymi učiteľmi a podľa potreby aj so zariadeniami náhradnej výchovy v otázkach prevencie sociálno-patologických javov detí a mládeže.

 

     e)     Ďalšie odborné činnosti

 • metodické usmerňovanie školských psychológov základných a stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti,
 •  poskytovanie adaptačného vzdelávania školským psychológom základných a stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti,
 •  CPPPaP spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave,  Školským výpočtovým strediskom v Michalovciach, Centrom vedecko-technických informácií v Bratislave, Metodicko-pedagogickým centrom v Prešov, mimovládnymi a ďalšími organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
 • CPPPaP poskytuje odborné konzultácie pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, na požiadanie aj školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom, lekárom a iným orgánom štátnej správy v otázkach výchovného poradenstva,
 • CPPPaP  realizuje svoju činnosť aj v projektoch ako autor, realizátor, konzultant a odborný garant,
 • CPPPaP vyvíja aktivity v oblasti osvety (prednášková a publikačná činnosť).

 

 

Hlavné obrázky: dl_info.png   Ponukový list pre materské školy v školskom roku 2018/2019

Hlavné obrázky: dl_info.png   Ponukový list pre základné školy v školskom roku 2018/2019

Hlavné obrázky: dl_info.png   Ponukový list pre stredné školy v školskom roku 2018/2019

Hlavné obrázky: dl_info.png    Ponukový list univerzálnej a selektívnej prevencie v školskom roku 2018/2019

 


Hlavné obrázky: dl_info.png   Správa o činnosti CPPPaP za školský rok 2017/2018

 

 


späť

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci