Materské školy

 

Hlavné obrázky: 11.jpg   

 

 

               "Všetko, čo naozaj potrebujem v živote vedieť,

                 som sa naučil v materskej škôlke."

                 (All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten)

                                                                           Robert Fulghum

 

 

 

 

  • Najčastejšie pomáhame deťom v predškolskom veku pri riešení nasledujúcich problémov:

          a)  problémy v adaptácii na prostredie MŠ,

          b)  problémy v komunikácii s učiteľkami a deťmi,

          c)  psychomotorický nepokoj, zvýšená dráždivosť,

          d)  agresivita k ľuďom a predmetom,

          e)  zaostávanie vývinu reči a kognitívnych funkcií ...

 

  • Spoluprácu s materskými školami a poskytovanie služieb deťom predškolského veku možno rozčleniť do niekoľkých oblastí činnosti:

          a)  individuálne psychologické služby deťom predškolského veku, ich zákonným zástupcom (najčastejšie rodičom) a vychovávateľom,

          b)  skupinové formy práce s deťmi, príp. ich rodičmi,

          c)  aktivity pre pedagogických zamestnancov MŠ.


  • CPPPaP Zuzkin park 10 a elokované pracovisko Galaktická 11, Košice majú v starostlivosti 58 materských škôl okresov Košice II, Košice III a Košice IV s približne 4 500 deťmi 

               →   Materské školy v starostlivosti pracoviska Zuzkin park 10, Košice    

                Materské školy v starostlivosti elokovaného pracoviska Galaktická 11, Košice

 

 

Ponukový list:

Usmiaty   Ponukový list pre materské školy v školskom roku 2019/2020

 

Žiadosti:

Usmiaty   Žiadosť o psychologické vyšetrenie dieťaťa predškolského veku

Hlavné obrázky: dl_info.png   Žiadosť o vykonanie odbornej aktivity pre MŠ – Zuzkin park

Hlavné obrázky: dl_info.png   Žiadosť o vykonanie odbornej aktivity pre MŠ – Elokované pracovisko Galaktická

Usmiaty   Posudzovací hárok školskej spôsobilosti dieťaťa pre materské školy


Metodické pokyny a materiály:

Usmiaty   Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2019/2020

Usmiaty   Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách

Usmiaty   Školská integrácia detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Užitočné informácie:

Usmiaty   Budete mať prváka?

Usmiaty   Index školskej zrelosti / nezrelosti

Usmiaty   Cvičenia na rozvoj celkovej školskej spôsobilosti

Usmiaty   Cvičenia na rozvoj jemnej motoriky a pohybové cvičenia

Usmiaty   Cvičenia na rozvoj sluchového vnímania

Usmiaty   Rady pre rozvoj schopností dieťaťa

Usmiaty   Kým navštívite logopéda

Usmiaty   Desatoro pre prváčikov

 


Hlavné obrázky: asperger_1.jpg


ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci