Základné školy

 

Hlavné obrázky: asperger_1.jpg                     

 

 

          "V deťoch sú uložené všetky veľké možnosti."   

                                                                Lev Nikolajevič Tolstoj

 

 

 

 

 

  • Najčastejšie pomáhame deťom a žiakom v období dochádzky do základnej školy pri riešení nasledujúcich situácií:

          a)   problémy v učení, pri učení sa pod svoje možnosti, pri nedostatočnej motivácii k učeniu,

          b)  identifikácia žiakov so všeobecným a špecifickým intelektovým nadaním, poradenstvo pri riešení ich osobnostných a sociálnych problémov a pri individuálnom začleňovaní v ZŠ,

          c)  problémy v správaní, pri disharmonickom vývine osobnosti a osobnostných ťažkostiach,

          d)  výchovné ťažkosti v školskom a rodinnom prostredí,

          e)  pomoc v záťažových a krízových situáciách,

          f)  psychologická diagnostika zameraná na intelektové, osobnostné predpoklady, diagnostiku záujmov a motivácie pre ďalšie štúdium ...

         

  • Spolupráca so základnými školami a poskytovanie služieb deťom a žiakom školského veku sa realizuje hlavne v nasledujúcich oblastiach:

          a)  individuálna a skupinová starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami učenia, 

          b)  individuálna a skupinová starostlivosť o žiakovi s poruchami správania a osobnosti (ADHD/ADD, Aspergerov syndróm a iné),

          c)  starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

          d)  poradenstvo pre žiakov s problémami pri výbere strednej školy, zamerané na podporu rozvoja osobnosti a rezerv vo využívaní vlastného potenciálu, systému učenia, 

          e)  sprostredkovanie informácií o možnostiach, podmienkach a o požiadavkách štúdia na  stredných školách, na trhu práce a pod.,

          f)   aktivity zamerané na formovanie postojov proti drogám a k zdravému spôsobu života, poradenstvo pre jednotlivcov, ktorí prišli do kontaktu s drogami, na prevenciu a riešenie šikanovania, delikventného správania, domáceho násilia, týrania, zneužívania a zanedbávania, prevenciu obchodovania s ľuďmi,

          g)  programy univerzálnej a selektívnej prevencie ...  

 

  • CPPPaP Zuzkin park 10 a elokované pracovisko Galaktická 11 majú v starostlivosti 42 základných škôl prevažne z okresov Košice II, Košice III a Košice IV s približne 13 000 žiakmi   

          →   Základné školy v starostlivosti pracoviska Zuzkin park 10, Košice    

         →   Základné školy v starostlivosti elokovaného pracoviska Galaktická 11, Košice

 

 

Ponukové listy:

Hlavné obrázky: star.png   Ponukový list pre základné školy v školskom roku 2020/2021

Hlavné obrázky: star.png   Ponukový list univerzálnej a selektívnej prevencie v školskom roku 2020/2021

 

Žiadosti - formuláre:

Hlavné obrázky: star.png   Pedagogická diagnostika žiaka základnej školy  

Hlavné obrázky: star.png   Žiadosť o psychologické vyšetrenie žiaka základnej školy – Zuzkin park

Hlavné obrázky: star.png   Žiadosť o psychologické vyšetrenie žiaka základnej školy – Elokované pracovisko Galaktická

Hlavné obrázky: star.png   Žiadosť o špeciálno-pedagogické vyšetrenie – Zuzkin park aj Elokované pracovisko Galaktická

Hlavné obrázky: star.png   Žiadosť o psychologické vyšetrenie žiaka k profesijnému poradenstvu – Zuzkin park

Hlavné obrázky: star.png   Žiadosť o psychologické vyšetrenie žiaka k profesijnému poradenstvu – Elokované pracovisko Galaktická

Hlavné obrázky: star.png   Žiadosť o odporúčanie asistenta učiteľa pre žiaka

Hlavné obrázky: star.png   Žiadosť o vykonanie odbornej aktivity pre školy – Zuzkin park 

Hlavné obrázky: star.png   Žiadosť o vykonanie odbornej aktivity pre školy – Elokované pracovisko Galaktická

Hlavné obrázky: star.png   Žiadosť o spoluprácu v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie s oddelením poradenstva sociálneho vývinu a prevencie

 

Metodické pokyny, usmernenia a materiály:

Hlavné obrázky: star.png   Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základných škôl

Hlavné obrázky: star.png   Príloha č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2011: Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole

Hlavné obrázky: star.png   Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach  

Hlavné obrázky: star.png   Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Hlavné obrázky: star.png   Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole

Hlavné obrázky: star.png   Informácia MŠVVaŠ SR o zmene § 107 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)   

Hlavné obrázky: star.png   Postup škôl a centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri posudzovaní školskej pripravenosti detí zo sociálne  znevýhodneného prostredia a výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov zo SZP  - usmernenie Okresného úradu Košice - odboru školstva


Užitočné informácie:

Hlavné obrázky: star.png   Pozornosť – jej vývin a poruchy

Hlavné obrázky: star.png   Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej škole

Hlavné obrázky: star.png   Ako môžu rodičia viesť žiakov k príprave na vyučovanie

Hlavné obrázky: star.png   Odporúčania pre nácvik písania diktátov u detí so špecifickou poruchou písania diktátov – dysortografiou

Hlavné obrázky: star.png   Rôzne možnosti pochvaly

Hlavné obrázky: star.png   Individuálny výchovný prístup k intelektovo nadanému dieťaťu

Hlavné obrázky: star.png   Niekoľko informácií, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzťahov s dospievajúcimi deťmi

Hlavné obrázky: star.png   Ako predchádzať problémom detí v správaní

Hlavné obrázky: star.png   Špecifické poruchy správania – hyperaktivita s poruchou pozornosti ADHD  

Hlavné obrázky: star.png   Šikanovanie - informácie pre deti a mládež

Hlavné obrázky: star.png   Šikanovanie - informácie pre rodičov

Hlavné obrázky: star.png   Kyberšikanovanie - všeobecné informácie

Hlavné obrázky: star.png   Kyberšikanovanie - informácie pre deti a mládež

Hlavné obrázky: star.png   Kyberšikanovanie - informácie pre rodičov

Hlavné obrázky: star.png   Prevencia  šikanovania

Hlavné obrázky: star.png   Prevencia obchodovania s ľuďmi

 

 

Hlavné obrázky: 21.jpg

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci