Stredné školy

 

Hlavné obrázky: dl_download.png

 

 

 

               "Dôležitou úlohou adolescencie je dosiahnuť

          úroveň zrelej a kultivovanej osobnosti".

                                                        Vývinová psychológia      

 

 

 

 

  • Adolescenti v období dochádzky do strednej školy najčastejšie vyhľadávajú poradenskú pomoc pri riešení nasledujúcich situácií:

          a)   adaptačné ťažkosti po prechode na stredné školy,

          b)  pomoc vo zvládaní záťažových a krízových situácií,

          c)  problémy v učení rôznej etiológie,

          d)  identifikácia žiakov so všeobecným a špecifickým intelektovým nadaním, poradenstvo pri riešení osobnostných a sociálnych problémov a pri individuálnom začleňovaní v SŠ,

          e)  problémy v správaní, pri disharmonickom vývine osobnosti a osobnostných ťažkostiach,

          f)  výchovné ťažkosti v školskom a rodinnom prostredí,

          g)  pomoc v záťažových a krízových situáciách, pri vzťahových problémov s partnerom,

          f)  psychologická diagnostika zameraná na intelektové, osobnostné predpoklady, diagnostiku záujmov a motivácie pre rôzne formy ďalšieho štúdia ...

         

  • V spolupráci so strednými školami a poskytovaní služieb adolescentom vo veku stredoškolského štúdia dominujú hlavne nasledujúce činnosti:

          a)  komplexná starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami učenia, 

          b)  komplexná starostlivosť o žiakovi s poruchami správania a osobnosti (ADHD/ADD, Aspergerov syndróm a iné),

          c)  starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

          d)  poradenstvo pre žiakov s ťažkosťami pri voľbe ďalšieho štúdia a výbere vysokej školy, zamerané na podporu rozvoja rezerv vo využívaní vlastného potenciálu, systému učenia, 

          e)  sprostredkovanie informácií o možnostiach, podmienkach a o požiadavkách štúdia na  vysokých školách,

          f)  aktivity zamerané na formovanie postojov proti drogám a k zdravému spôsobu života, poradenstvo pre jednotlivcov, ktorí prišli do kontaktu s drogami, na prevenciu a riešenie šikanovania, delikventného správania, domáceho násilia, týrania, zneužívania a zanedbávania, prevenciu obchodovania s ľuďmi,

          g)  programy univerzálnej a selektívnej prevencie ...  

 

  • CPPPaP Zuzkin park 10 a elokované pracovisko Galaktická 11 majú v starostlivosti 26 stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií) z okresov Košice II, Košice III a Košice IV s približne 10 000 žiakmi  

          →   Stredné školy v starostlivosti pracoviska Zuzkin park 10, Košice    

          →   Stredné školy v starostlivosti elokovaného pracoviska Galaktická 11, Košice

 

 

Ponukové listy:

Hlavné obrázky: dl_info.png   Ponukový list pre stredné školy v školskom roku 2020/2021

Hlavné obrázky: dl_info.png   Ponukový list univerzálnej a selektívnej prevencie v školskom roku 2020/2021

 

Žiadosti - formuláre:

Hlavné obrázky: dl_info.png   Žiadosť o psychologické vyšetrenie žiaka strednej školy – Zuzkin park

Hlavné obrázky: dl_info.png   Žiadosť o psychologické vyšetrenie žiaka strednej školy – Elokované pracovisko Galaktická

Hlavné obrázky: dl_info.png   Žiadosť o špeciálno-pedagogické vyšetrenie žiaka strednej školy – Zuzkin park aj Elokované pracovisko Galaktická

Hlavné obrázky: dl_info.png   Žiadosť o psychologické vyšetrenie žiaka strednej školy k profesijnému poradenstvu – Zuzkin park

Hlavné obrázky: dl_info.png   Žiadosť o psychologické vyšetrenie žiaka strednej školy k profesijnému poradenstvu – Elokované pracovisko Galaktická

Hlavné obrázky: dl_info.png   Žiadosť o odporúčanie asistenta učiteľa pre žiaka  

Hlavné obrázky: dl_info.png   Žiadosť o vykonanie odbornej aktivity pre školy – Zuzkin park

Hlavné obrázky: dl_info.png   Žiadosť o vykonanie odbornej aktivity pre školy – Elokované pracovisko Galaktická

Hlavné obrázky: dl_info.png   Žiadosť o spoluprácu v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie s oddelením sociálneho vývinu a prevencie

 

Metodické pokyny, usmernenia a materiály:

Hlavné obrázky: dl_info.png    Sprievodca školským rokom 2020/2021 MŠVVaŠ SR

Hlavné obrázky: dl_info.png   Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Hlavné obrázky: dl_info.png   Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

Hlavné obrázky: dl_info.png   Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Hlavné obrázky: dl_info.png   Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole

 

Užitočné informácie:

Hlavné obrázky: dl_info.png   Niekoľko informácií, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzťahov s dospievajúcimi

Hlavné obrázky: dl_info.png   Šikanovanie - informácie pre mládež

Hlavné obrázky: dl_info.png   Šikanovanie - informácie pre rodičov     

Hlavné obrázky: dl_info.png   Kyberšikanovanie - všeobecné informácie

Hlavné obrázky: dl_info.png   Kyberšikanovanie - informácie pre mládež

Hlavné obrázky: dl_info.png   Kyberšikanovanie - informácie pre rodičov

Hlavné obrázky: dl_info.png   Prevencia šikanovania

Hlavné obrázky: dl_info.png   Sociálno-právne aspekty šikanovania v školách

Hlavné obrázky: dl_info.png   Prevencia obchodovania s ľuďmi

Hlavné obrázky: dl_info.png   Pomocné otázky pre rodičov na identifikáciu látkovej závislosti adolescenta

 

 

Hlavné obrázky: asperger_1.jpg

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci