Nahlasovanie protispoločenskej činnosti
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKĚHO PORADENSTVA A PREVENCIE
Zuzkin park 10, 040 11   K o š i c e
________________________________________________________

 

  

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

zverejňuje a sprístupňuje


Označenie zodpovednej osoby:        PhDr. Marta Taráseková

Adresa:                                          Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, 040 11  Košice

Telefón:                                           055-787 16 23

E-mail:                                            pppzuzkp@mail.t-com.sk

 

Spôsoby podávania podnetov:

  • písomne na vyššie uvedenú adresu s označením na obálke "Podnet - neotvárať"
  • osobne priamo zodpovednej osobe
  • ústne do zápisnice, ktorú spíše zodpovedná osoba
  • elektronicky na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zodpovednej osoby.

 

 

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci