Výzvy na predkladanie ponúk 2018

Výzva na predloženie ponuky na opravu pôvodnej elektroinštalácie CPPPaP Zuzkin park 10, Košice

     Príloha č. 1: Zadanie s výkazom - výmer

     Príloha č. 2: Potvrdenie o uskutočnení obhliadky CPPPaP

     Príloha č. 3: Prehľad zákaziek – Zoznam prác súvisiacich s predmetom zákazky

     Príloha č. 4: Návrh zmluvy o dielo

     Príloha č. 5: Zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci