Ako nás kontaktovať

 

Hlavné obrázky: go_next.png          Ako nás kontaktovať?

 

  • Vypísať tlačivo Žiadosť o odborné vyšetrenie - psychologické aalebo špeciálno-pedagogické (tlačivá sú k dispozícii u výchovného poradcu aj na tejto webovej stránke), vrátane podpisu  zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka – zákonný zástupca musí byť oboznámený a súhlasiť s vyšetrením dieťaťa/žiaka; u žiaka nad 18 rokov vrátane podpisu žiaka,
  • vypísané tlačivo doručiť cez výchovného poradcu, poštou alebo osobne na príslušné pracovisko (pozri kontakty na pracoviská ),
  • následne je možné konzultovať výsledky, návrhy a ďalšie spôsoby starostlivosti o dieťa/žiaka s odborným zamestmamcom, ktorý realizoval diagnostické vyšetrenie alebo intervenciu,
  • je možné osobne alebo telefonicky dohodnúť konzultáciu so psychológom, špeciálnym pedagógom (pozri kontakty na zamestnancov). 

 


     Ako kontaktovať oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie?


  • Vypísať tlačivo Žiadosť o spoluprácu v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie, ktoré má koordinátor prevencie vo vašej škole alebo je na našej webovej stránke,
  • prostredníctvom koordinátora prevencie v škole, poštou alebo osobne doručiť tlačivo oddeleniu poradenstva sociálneho vývinu a prevencie na pracovisko Zuzkin park 10 v Košiciach,
  • je možné  osobne alebo telefonicky dohodnúť konzultáciu s odborným zamestnancom oddelenia (pozri kontakty na zamestnancov ).

 

 

 

Hlavné obrázky: dl_info.png Informácie pre rodičov pred návštevou CPPPaP

 

späť

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci